Archív
skripot

Analýza stavu a najčastejších problémov v oblasti zberu dát týkajúcich sa zakázaných dôvodov diskriminácie

odz_c_128

Titul: Analýza stavu a najčastejších problémov v oblasti zberu dát týkajúcich sa zakázaných dôvodov diskriminácie

Autorka analýzy: Sabína Hodoňová

Vydalo: Občan, demokracia a zodpovednosť, marec 2010
 
Analýza sa zaoberá skúmaním uplatňovania práva na rovnosť v rovine prevencie. Konkrétne skúma to, či štát, verejné inštitúcie a predstavitelia súkromného sektora zbierajú, spracúvajú a analyzujú dáta o zakázaných dôvodoch diskriminácie ako východisko pre prijímanie opatrení na predchádzanie diskriminácii. Tieto opatrenia predstavujú preventívnu zložku povinnosti dodržiavať a rešpektovať právo na rovnosť.

Analýza je jedným z výstupov projektu Vyššia prevencia diskriminácie lepším využitím poznatkov a občianskych zručností. Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k implementácii záväzkov SR v oblasti práva na rovnosť (vrátane rodovej rovnosti) a antidiskriminácie a posilniť tým účinnú ochranu pred diskrimináciou, rasizmom, xenofóbiou a inými formami intolerancie. Projekt realizovalo zdruzenie Občan, demokracia a zodpovednosť v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2009 – 2011 v období od októbra 2009 do marca 2010.

Ciele projektu:

• prispieť k implementácii záväzkov SR v oblasti práva na rovnosť (vrátane rodovej rovnosti) a antidiskriminácie a posilniť tým účinnú ochranu pred diskrimináciou, rasizmom, xenofóbiou a inými formami intolerancie – hlavný cieľ
• analyzovať problémy pri zbere dát súvisiacich so zakázanými dôvodmi diskriminácie
• prispieť k efektívnejšej realizácii verejných politík a preventívnych opatrení v oblasti antidiskriminácie
• zvýšiť povedomie a informovanosť verejnosti a vybraných profesijných skupín o problematike antidiskriminácie (aj prostredníctvom webstránky www.diskriminácia.sk
• prispieť k eliminácii predsudkov a stereotypov o diskriminovaných jednotlivcoch
• poskytovať konzultácie v prípadoch porušenia zásady rovnakého zaobchádzania
• zverejňovať často kladené otázky v prípadoch diskriminácie na www.diskriminacia.sk

Na stiahnutie:

  • Analýza stavu a najčastejších problémov v oblasti zberu dát týkajúcich sa zakázaných dôvodov diskriminácie od Sabíny Hodoňovej
  • Analýza – vyhodnotenie (výňatok)
  • Ciele Akčného plánu (v nadväznosti na projekt)
  • Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2009 – 2011 – dokument (1,1 MB)
  • Akčný plán – informácie vlády SR

Pozrite aj:

 
Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Vlády SR.

 
UV_4730_50_wD_stara_102x100