Inšpektoráty práce a dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania

Titul: Inšpektoráty práce a ich pôsobenie pri plnení záväzkov SR týkajúcich sa presadzovania dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a štátnozamestnaneckých vzťahoch

Analýza z projektu Zlepšenie situácie v oblasti antidiskriminácie so zameraním na vybrané aspekty dodržiavania zásady rovného zaobchádzania na trhu práce

Autorka analýzy: Janka Debrecéniová (ODZ)
Konzultantka: Šarlota Pufflerová (ODZ)

Vydalo: združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ), 2011

Projekt sa realizoval v rámci Akčného plánu na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na rok 2010.
 

Analýza je výstupným materiálom, ktorý sumarizuje zistenia z projektu - problémy, bariéry a systémové nedostatky vo fungovaní inšpektorátov práce v oblasti práva na rovné zaobchádzanie. V rámci diskusie na troch vzdelávacích podujatiach ODZ ich identifikovali inšpektorky a inšpektori práce ako najvážnejšie problémy a nedostatky, ktorým inšpektoráty čelia pri identifikovaní, sankcionovaní a celkovo potláčaní prejavov diskriminácie a iného porušovania zásady rovnakého zaobchádzania.

Na základe tejto diskusie autorky analyzovali ďalšie systémové nedostatky v činnosti inšpekcie a ich možné riešenia. Navrhli aj rámcové odporúčania vláde SR a ďalším aktérom a aktérkam s dosahom na fungovanie inšpektorátov práce. Ich realizácia môže napomôcť zlepšeniu fungovania inšpekcie práce vo vzťahu k presadzovaniu zásady rovnakého zaobchádzania. Tým môže prispieť k napĺňaniu vnútroštátnych, európskych a medzinárodných záväzkov SR v oblasti práva na rovnosť a ďalších ľudských práv.
 

Na stiahnutie:

Ďalšie informácie:

 

Projekt bol realizovany s finančnou podporou Vlády SR.