Janka Debrecéniová: Diskriminácia – podoby a formy (základné právne otázky)

Diskriminácia je vo všeobecnosti poškodzovanie, znevýhodňovanie alebo obmedzovanie jednotlivca alebo skupiny osôb z dôvodu ich pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery, náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia. Diskrimináciou je každé neopodstatnené nerovnaké zaobchádzanie s ľuďmi zo strany štátu alebo iných ľudí, ktorí majú istú moc, právomoci alebo sa pohybujú v prostrediach, kde sú ľudia jeden od druhého istým spôsobom závislí.

Diskriminácia môže mať podobu:
- právom zakázaného konania (medzinárodné dohovory, legislatíva Európskeho spoločenstva, napr. antidiskriminačné smernice, rozhodnutia vnútroštátnych a medzinárodných súdov, ústava, zákony, napr. Antidiskriminačný zákon, Zákonník práce a ďalšie.
- právom dovoleného konania (napr. Norimberské zákony, apartheid, neexistencia registrovaných partnerstiev v SR)

Zákaz diskriminácie v SR

Ústava SR (čl. 12 – garantuje rovnosť v dôstojnosti i právach; základné práva a slobody sa zaručujú všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie)

Antidiskriminačný zákon (č. 365/2004 Z. z.) a v spojení s ním ďalšie zákony – zakazujú diskrimináciu v oblasti zamestnania a povolania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, sociálneho zabezpečenia, prístupu k tovarom a službám

Antidiskriminačný zákon zakazuje diskrimináciu z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenvia.

Antidiskriminačný zákon definuje 7 foriem diskriminácie:

  1. Priama diskriminácia
  2. Nepriama diskriminácia
  3. Obťažovanie
  4. Sexuálne obťažovanie
  5. Pokyn na diskrimináciu
  6. Nabádanie na diskrimináciu
  7. Neoprávnený postih

1. Priama diskriminácia
- „otvorená“ diskriminácia, priame znevýhodňovanie určitej osoby v porovnaní s inou osobou
- konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii
Príklady:
- na miesto asistentky riaditeľa sa prijme mladšia a „krajšia“ uchádzačka, hoci staršia lepšie spĺňa kvalifikačné predpoklady
- Róma/Rómku nechcú obslúžiť v reštauračnom zariadení
- gej prepustený zo zamestnania kvôli sexuálnej orientácii

2. Nepriama diskriminácia
- „skrytá“ diskriminácia
- navonok neutrálne zaobchádzanie, ktoré má diskriminačný efekt („navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú osobu v porovnaní s inou osobou“)
Príklady:
- rovnaká spodná hranica výšky pre obe pohlavia pri prijímaní do zamestnania
- požiadavky na obliekanie v zamestnaní – napr. zákaz nosiť pokrývku hlavy (môže ísť o nepriamu diskrimináciu na základe náboženstva alebo viery)
- nepriama diskriminácia nemusí byť vždy protiprávna – ak je objektívne odôvodnená sledovaním oprávneného záujmu a prostriedky na jeho dosiahnutie sú primerané a nevyhnutné

3. Obťažovanie
- také správanie, ktoré narúša ľudskú dôstojnosť, fyzickú a duševnú integritu určitej osoby.
V zákone je definované ako „také správanie, v dôsledku ktorého dochádza alebo môže dôjsť k vytváraniu zastrašujúceho, nepriateľského, zahanbujúceho, ponižujúceho, potupujúceho, zneucťujúceho alebo urážajúceho prostredia, a ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť zásah do slobody alebo ľudskej dôstojnosti.“
Príklady:
- schválnosti na pracovisku, posmešky, ironické poznámky, gestá, ohováranie, neopodstatnené zadávanie úloh...

4. Sexuálne obťažovanie
- verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby, a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie.
Príklady:
- potľapkávanie po zadku, nechcené dotyky, cmukanie, hvízdanie, komentovanie častí tela, vylepovanie plagátov nahých žien...

5. Pokyn na diskrimináciu
- spočíva v zneužití podriadenosti osoby na účel diskriminácie tretej osoby
Príklady:
- šéf/ka firmy dá pokyn personalistovi/ke, aby sa zbavil/a tehotnej zamestnankyne; dekan právnickej fakulty dá neformálny pokyn, aby sa na katedru trestného práva prijímali iba muži

6. Nabádanie na diskrimináciu
- podobná situácia ako pri nabádaní, ale podnet na diskrimináciu je menej autoritatívny (napr. nenápadná, dobre mienená „rada“)
- „presviedčanie, utvrdzovanie alebo podnecovanie osoby na diskrimináciu tretej osoby“

7. Neoprávnený postih
- konanie alebo opomenutie, ktoré je pre osobu, ktorej sa týka, nepriaznivé a priamo súvisí:

  • s domáhaním sa právnej ochrany pred diskrimináciou (vo svojom mene alebo v mene inej osoby)
  • s podaním svedeckej výpovede alebo vysvetlenia alebo súvisí s inou účasťou tejto osoby v konaní vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania
  • so sťažnosťou namietajúcou porušenie zásady rovnakého zaobchádzania

Zákaz diskriminácie (priamej, nepriamej, obťažovania...) predstavuje jednu zo zložiek tzv. zásady rovnakého zaobchádzania, ktorá spočíva ešte aj v povinnosti prihliadať na dobré mravy na účely rozšírenia ochrany pred diskrimináciou a v povinnosti prijímať preventívne opatrenia na ochranu pred diskrimináciou.

Povinnosť dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania má každý a každá.