Archív
skripot

admin


diskriminacia_webka

Diskriminácia na základe veku, konanie o súlade právnych predpisov, poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia: nález Ústavného súdu SR PL. ÚS 16/2018

Diskriminácia na základe veku, konanie o súlade právnych predpisov, poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia: nález Ústavného súdu SR PL. ÚS 16/2018[1]

Ústavný súd SR rozhodoval na základe návrhu verejnej ochrankyne práv o súlade niektorých ustanovení zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia[2] s čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 12 ods. 1 a čl. 13 ods. 4 Ústavy SR, a tiež s ustanoveniami Medzinárodného paktu a hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ďalej tiež „Pakt“) a Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej tiež „Dohovor“). Čítajte viac


diskriminacia_webka

Diskriminácia z dôvodu etnicity, právo na súdnu ochranu, prenesené dôkazné bremeno: nález Ústavného súdu SR, sp. zn. III. ÚS 90/2015

Diskriminácia z dôvodu etnicity, právo na súdnu ochranu, prenesené dôkazné bremeno: nález Ústavného súdu SR, sp. zn. III. ÚS 90/2015[1]

Sťažovateľka, žena rómskeho pôvodu, sa zúčastnila výberového konania, ktoré bolo vyhlásené mestom Spišská Nová Ves. Uchádzala sa o jedno z troch pracovných miest terénneho sociálneho pracovníka v rómskych komunitách. V tom istom výberovom konaní sa súčasne obsadzovalo aj jedno pracovné miesto asistenta sociálneho pracovníka so zameraním na prácu v rómskych komunitách. Pracovné miesta boli financované z prostriedkov poskytnutých Fondom sociálneho rozvoja. Napriek tomu, že sťažovateľka mala požadované (dokonca vyššie) vzdelanie aj dlhoročnú prax s terénnou prácou v rómskych komunitách, na voľné miesto boli prijaté uchádzačky nerómskeho pôvodu s nižšou kvalifikáciou a kratšou praxou, ktoré neovládali rómsky jazyk.[2]  Čítajte viac


diskriminacia_webka

Zákaz diskriminácie z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, neplatnosť výpovede a náhrada mzdy: Najvyšší súd, sp. zn. 3Cdo/234/2018

Zákaz diskriminácie z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, neplatnosť výpovede a náhrada mzdy: Najvyšší súd, sp. zn. 3Cdo/234/2018[1]

Žalobkyňa bola zamestnaná u svojho zamestnávateľa, žalovanej Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, v pracovnom pomere na dobu neurčitú, na oddelení právneho referátu ako vedúca tohto referátu. V decembri 2011 jej bola na základe rozhodnutia zamestnávateľa o organizačných zmenách doručená výpoveď z pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti[2]. Čítajte viac


diskriminacia_webka

Prípad NH proti Associazione Avvocatura

Diskriminácia z dôvodu sexuálnej orientácie pri prístupe k zamestnaniu: NH proti Associazione Avvocatura[1]

V prípade NH proti Associazione Avvocatura sa Súdny dvor EÚ zaoberal zákazom diskriminácie na základe sexuálnej orientácie v súvislosti s verejnými vyhláseniami advokáta HN, ktorý počas rozhovoru v rozhlasovom vysielaní vyhlásil, že by nikdy nezamestnal homosexuálnu osobu, ani by nenadviazal spoluprácu s takou osobou vo svojej advokátskej kancelárii. Associazione Avvocatura (ďalej len „Associazione“) je združenie advokátov, ktoré sa zaoberá súdnym vymáhaním práv lesbických, homosexuálnych, bisexuálnych, transgenderov alebo intersexuálnych osôb (LGBTI) v Taliansku. Associazione sa domnievala, že advokát NH poskytol vyjadrenia, ktoré predstavovali diskriminačné zaobchádzanie na základe sexuálnej orientácie pracovníkov a takéto vyjadrenia sú v rozpore talianskym legislatívnym dekrétom, týkajúcim sa zásady rovnosti zaobchádzania, ktorým sa prebrala smernica 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (ďalej len „smernica 2000/78/ES“)[2]Čítajte viac


diskriminacia_webka

Prípad M. Helen Marshall proti Southampton and South West Hampshire Area Health Authority

Diskriminácia na základe pohlavia pri prepustení zo zamestnania, výška náhrady škody: prípady M. Helen Marshall proti Southampton and South West Hampshire Area Health Authority[1]

 

Pani M. H. Marshall pracovala ako hlavná dietetička v Southampton a South West Hampshire Area Health Authority. Vo veku 62 rokov bola prepustená s odôvodnením, že prekročila vek, v ktorom jej vzniká nárok na starobný dôchodok, t. j. 60 rokov. Pani Marshall podala proti tomuto rozhodnutiu žalobu na Priemyselný tribunál (Industrial Tribunal), pretože ho považovala za diskriminačné z dôvodu pohlavia. Čítajte viac


diskriminacia_webka

Prípad H. proti Land Berlin

Návrat do práce po rodičovskej dovolenke: H. proti Land Berlin[1]

Pani H. pracovala pre Spolkovú krajinu Berlín ako štátna úradníčka v stálej štátnej službe. Od roku 2008 zastávala služobné miesto radkyne spadajúce do platovej triedy zodpovedajúcej tejto pracovnej pozícii. Od septembra 2011 na základe výberového konania bola pani H. povýšená na služobné miesto vyššieho stupňa s dvojročnou skúšobnou dobou a bola  zaradená aj do vyššej platovej triedy. Nemecká právna úprava stanovovala, že po úspešnom absolvovaní dvojročnej skúšobnej doby bude štátny zamestnanec na túto pozíciu zaradený natrvalo. Zároveň však platilo, že túto skúšobnú dobu nie je možné predĺžiť a ak zamestnanec nebol po ukončení skúšobnej doby vymenovaný do tohto služobného pomeru natrvalo, stráca akýkoľvek nárok na toto služobné miesto a vracia sa na svoje pôvodné pracovné miesto nižšieho stupňa v nižšej platovej triede. Čítajte viac