Archív
skripot

Diskriminácia na Slovensku

POLP_Diskr_na_Slov_pdf_thumb_155x155

Titul: Diskriminácia na Slovensku: Hľadanie bariér v prístupe k účinnej právnej ochrane pred diskrimináciou
Štúdia

Autorky a autor štúdie: Vanda Durbáková, Štefan Ivanco, Stanislava Liptáková

Spoluautorka: Barbora Holubová (metodológia a spracovanie empirického výskumu)

Editor: Michal Čermák

Celoplošný zber dát: agentúra pre sociálne analýzy FOCUS

Vydala: Poradňa pre občianske a ľudské práva, október 2012
 
Odborná publikácia ponúka podrobný náhľad na uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy v ostatných rokoch na Slovensku. Autorky a autor štúdie skúmajú, do akej miery možno považovať právnu ochranu pred diskrimináciou na Slovensku za naozaj účinnú a poukazujú na pretrvávajúce nedostatky.

V prvej časti štúdie sa venujú existujúcim prekážkam v prístupe k účinnej právnej ochrane pred diskrimináciou predovšetkým z pohľadu samotných osôb, ktoré čelia diskriminácii. Usilujú sa podrobnejšie odpovedať na otázku, akým prekážkam čelia diskriminované osoby. S týmto cieľom realizovali empirický výskum a prinášajú jeho výsledky. Navrhujú aj viaceré opatrenia, ktoré by prispeli k ich prekonávaniu a účinnejšej právnej ochrane.

Druhú časť štúdie tvorí analýza rozhodovacej činnosti slovenských súdov v prípadoch diskriminácie v kontexte antidiskriminačného zákona. Štúdia popisuje aplikačnú prax súdov v prípadoch diskriminácie a zároveň poukazuje na konkrétne nedostatky v ich aplikačnej činnosti, ktoré majú symptomatický charakter a výrazným spôsobom znižujú úroveň účinnej právnej ochrany. Na tieto nedostatky poukazuje v kontexte relevantnej medzinárodnej legislatívy o ľudských právach, najmä európskych antidiskriminačných smerníc a rozhodnutí Súdneho dvora EÚ, ktoré majú záväzný charakter.

Štúdia v tretej časti venuje pozornosť vybraným otázkam, ktoré sa bezprostredne dotýkajú potreby účinnej právnej ochrany pred diskrimináciou na Slovensku. Poukazuje na nedostatky v činnosti správnych orgánov smerom k potieraniu diskriminácie v spoločnosti a zmieňuje sa o význame tzv. žalôb vo verejnom záujme.

Stiahnite si:

Štúdia (pdf, 11 MB)

Kontakt:

Poradňa pre občianske a ľudské práva
Krivá 23, 040 01 Košice 1
Tel./fax : +421-55-6806 180
E-mail: poradna@poradna-prava.sk
Web: www.poradna-prava.sk

 
Publikácia bola vydaná s podporou Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013) a Úradu vlády SR. Program bol vytvorený pre finančnú podporu napĺňania cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí, aby tak prispieval k dosiahnutiu cieľov Stratégie Európa 2020 v uvedených oblastiach. Program uskutočňuje Európska komisia.

Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované subjekty, ktoré môžu pomôcť pri formovaní rozvoja vhodnej a účinnej legislatívy a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci 27 členských štátov EÚ, krajín EZVO-EHP, v kandidátskych krajinách EÚ a krajinách pripravujúcich sa na kandidovanie.

Viac informácií na stránke: http://ec.europa.eu/progress

Za obsah tejto informácie zodpovedá občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť.