Archív
skripot

Expertná platforma pre dáta o rovnosti

diskriminacia_webka

V rámci projektovej priority 5 sa realizuje aj súbor aktivít zameraných na dve témy:

  • analýza potrieb v oblasti zhromažďovania relevantných údajov pri monitoringu dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania,
  • návrh opatrení na zlepšenie tohto monitoringu.

Realizácia takýchto aktivít je jednou z podmienok mainstreamingu nediskriminácie v politikách na všetkých úrovniach – celoštátnej, regionálnej i lokálnej. Celkovo tak prispieva k lepšej implementácii antidiskriminačnej legislatívy.

Uvedená projektová priorita reaguje na pretrvávajúci problém na Slovensku, ktorým jenedostatok spoľahlivých dát v oblasti diskriminácie z dôvodu etnicity či rasy (predovšetkým z dôvodu príslušnosti k rómskemu etniku, ale aj ďalším menšinám), zdravotného postihnutia, veku, náboženstva, sexuálnej orientácie, ako aj sociálneho statusu, viacnásobnej diskriminácie a i. Rovnako chýbajú aj špecifické dáta v oblasti rovnakých príležitostí na trhu práce a pod. Jedným z dôsledkov tohto stavu je nemožnosť vyhodnocovať dopady antidiskriminačných politík a ich jednotlivých opatrení. Nie je teda možné merať pokrok napríklad v oblasti implementácie politík zameraných na sociálnu inklúziu Rómov a Rómok či na odstraňovanie diskriminácie v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, zamestnania, bývania a i.

V rámci projektu preto vznikla Platforma pre dáta o rovnosti (equality data), ktorej členmi a členkami sú odborníci a odborníčky z ústredných orgánov štátnej správy – Štatistického úradu, Úradu pre ochranu osobných údajov,ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradu práce sociálnej práce a rodiny, Úradu splnomocnenca pre rómske komunity, Úradu informácií a prognóz školstva, Národného centra zdravotníckych informácií a Úradu verejného zdravotníctva, ďalej zástupca ZMOS, experti a expertky z akademických kruhov (Filozofická fakulta UK, Ekonomický ústav SAV), z UNDP a mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa danou problematikou (Nadácia Milana Šimečku,CVEKIVO, Iniciatíva Inakosť).

Na prvom stretnutí expertnej platformy 15. mája 2012 sa jej členky a členovia oboznámili s obsahom projektovej priority, s odporúčaniami medzinárodných organizácií k problematike zberu dát o rovnosti všeobecne a osobitne dát členených podľa pohlavia, etnicity, typu zdravotného postihnutia, a taktiež so základným rámcom zberu dát o rovnosti na Slovensku. Súčasťou stretnutia bola diskusia, v ktorej zúčastnení zosúlaďovali svoje predstavy o cieľoch platformy a dohodovali tematické zameranie svojich príspevkov s dôrazom na čo najkomplexnejšie pokrytie problematiky.

Diskusia pokračovala na druhom stretnutí platformy 27. mája 2012. Účastníci a účastníčky prezentovali jednotlivé témy spolu s krátkou charakteristikou príspevkov, ktoré pripravujú na okrúhly stôl. Príspevky budú publikované v jednom z jeho výstupov – zborníku. Okrúhly stôl sa uskutoční v septembri.

Kontakt:

Úrad vlády SR
Sekcia ľudských práv a rovnakého zaobchádzania

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
tel.: 02-57 295 165
fax: 02-57 295 424
e-mail: slparz@vlada.gov.sk
www.mensiny.vlada.gov.sk

Občan, demokracia a zodpovednosť
Ul. 29. augusta č. 38, 811 09 Bratislava
tel./fax: 02-5292 0426, 5292 5568
e-mail: odz@odz.sksekretariat@odz.sk
www.odz.sk

Poradňa pre občianske a ľudské práva
Krivá 23, 040 01 Košice
tel./fax: 055–6806 180, 0908 69 55 31, 0949 33 83 96
e-mail: poradna@poradna-prava.sk
www.poradna-prava.sk

Aktivity platformy s podporou Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013) a Úradu vlády SR. Program bol vytvorený pre finančnú podporu napĺňania cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí, aby tak prispieval k dosiahnutiu cieľov Stratégie Európa 2020 v uvedených oblastiach. Program uskutočňuje Európska komisia.

Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované subjekty, ktoré môžu pomôcť pri formovaní rozvoja vhodnej a účinnej legislatívy a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci 27 členských štátov EÚ, krajín EZVO-EHP, v kandidátskych krajinách EÚ a krajinách pripravujúcich sa na kandidovanie.

Viac informácií na stránke: http://ec.europa.eu/progress

Za obsah tejto informácie zodpovedá občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť.