Archív
skripot

Analýzy a štúdie


POLP_Monitor_vybr_prav_predpisov_thumb_155x155

Monitoring vybraných predpisov v slovenskom právnom poriadku a analýza ich nesúladu s antidiskriminačným právom

Titul: Monitoring vybraných predpisov v slovenskom právnom poriadku a analýza ich nesúladu s antidiskriminačným právom
Monitoring a právna analýza

Vydala: Poradňa pre občianske a ľudské práva, február 2015
 
Poradňa pre občianske a ľudské práva uskutočnila monitoring vybraných predpisov v slovenskom právnom poriadku a analyzovala ich nesúlad s platnou domácou a medzinárodnou antidiskriminačnou legislatívou. Zamerala sa špecificky na popis diskriminačného dopadu vybraných ustanovení vo vzťahu k znevýhodneným príslušníkom/príslušníčkam rómskej menšiny. Cieľom analýzy je upriamiť pozornosť štátnych orgánov na tento nesúlad. Analytickej časti textu predchádza kapitola, ktorá približuje zákonnú definíciu priamej a nepriamej diskriminácie. V závere sú formulované odporúčania. Čítajte viac


odz_c_128

Zákaz diskriminácie z pohľadu judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva

Titul: Zákaz diskriminácie z pohľadu judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Právna analýza

Autorka: Zuzana Dlugošová

Vydalo: Občan, demokracia a zodpovednosť, január 2014
 
Analýza prináša základný prehľad o tom, ako sa pristupuje k problematike diskriminácie na pôde Rady Európy. V porovnaní s existujúcimi antidiskriminačnými smernicami, ktoré zaväzujú štáty EÚ, je rozsah uplatnenia zákazu diskriminácie podľa Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv neporovnateľne širší, keďže sa vzťahuje na oveľa rozsiahlejšiu škálu práv a slobôd aj dôvodov zákazu diskriminácie.

Stručný komparatívny úvod ilustruje rozdielnosť právnych základov na relevantných príkladoch z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, kde podstata prípadov siaha ďaleko za rozsah vymedzený antidiskriminačnými smernicami EÚ. V ďalšej časti sa analýza stručne zaoberá metodológiou pri posudzovaní diskriminácie a rozhodovacou praxou. V závere analyzuje diskriminačnú prax vo vzdelávaní rómskych žiakov a žiačok. Čítajte viac


VP_obal_s1_a1

Príklady dobrej praxe vo verejných politikách v oblasti rodovej rovnosti

Titul: Príklady dobrej praxe vo verejných politikách v oblasti rodovej rovnosti
Štúdia (výstup projektu)

Autorky: Bibiána Pufflerová, Ľubica Trgiňová, Margaréta Vozáriková

Konzultantky: Janka Debrecéniová, Šarlota Pufflerová

Vydalo: Občan, demokracia a zodpovednosť, december 2013
 
Štúdia v prvej časti približuje spôsoby, akými verejné inštitúcie môžu uchopiť svoje záväzky vo vzťahu k zásade rovného zaobchádzania a využívať svoje postavenie a kompetencie na prelomenie zabehnutých diskriminačných štruktúr od mikro- cez mezo- až po makroúroveň. Čítajte viac


odz_c_128

Implementácia zásady rovnakého zaobchádzania prostredníctvom antidiskriminačného zákona: Problémy, bariéry a výzvy

Titul: Implementácia zásady rovnakého zaobchádzania prostredníctvom antidiskriminačného zákona: Problémy, bariéry a výzvy
Analýza

Autorky: Janka Debrecéniová, Jarmila Lajčáková, Zuzana Magurová

Konzultantky: Lucia Berdisová, Vanda Durbáková

Vydalo: Občan, demokracia a zodpovednosť, december 2013
 

Analýza je príspevkom združenia Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) a ďalších mimovládnych organizácií a osôb ku kvalitnej implementácii princípu rovnosti, ktorý nachádza svoje normatívne vyjadrenie v antidiskriminačnom zákone (ADZ) a ďalších právnych predpisoch SR, ako aj v práve EÚ a medzinárodnom práve. Zároveň je príspevkom do diskusie k dlho potrebnej a avizovanej, avšak zatiaľ neuskutočnenej novelizácii antidiskriminačného zákona aj ďalších súvisiacich predpisov, ktorých zmeny sa v súčasnosti pripravujú, resp. avizujú (najmä k rekodifikácii občianskeho práva procesného a dlho očakávanej reforme Slovenského národného strediska pre ľudské práva). Čítajte viac


ZD_obal_s1_a9

Zákaz diskriminácie na základe pohlavia a rodu. Právne východiská

Titul: Zákaz diskriminácie na základe pohlavia a rodu. Právne východiská
Analýza (výstup projektu)

Autorka: Daniela Lamačková

Konzultantka: Janka Debrecéniová

Vydalo: Občan, demokracia a zodpovednosť, december 2013
 
Práca analyzuje ľudskoprávny záväzok zákazu diskriminácie na základe pohlavia a rodu, ktorý obsahujú vybrané právne dokumenty na všetkých úrovniach – na úrovni medzinárodného práva, práva Európskej únie alebo na vnútroštátnej úrovni. Skúma ho predovšetkým z hľadiska povinnosti štátu zabezpečiť rovnaké práva mužov a žien a možností jeho implementácie v praxi. Čítajte viac


Progress2_Prav_aspekty_thumb_160x160

Dáta o rovnosti a právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite

Titul: Dáta o rovnosti a právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite
Zborník

Editorka zborníka: Alena Kotvanová

Recenzent: Jaroslav Kling

Vydala: EQUILIBRIA, s. r. o., 2012
 
Zborník je dielom autorského kolektívu expertnej platformy pre dáta o rovnosti v rámci projektu Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite – prekonávanie inštitucionálnych bariér v uplatňovaní princípu rovného zaobchádzania zvyšovaním potenciálu pre mainstreaming rovnosti. Má dve časti: Dáta o rovnosti v slovenskej realite a Právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite. Čítajte viac