Archív
skripot

Analýzy a štúdie


Z-M-T_obalka_thumb_pov_LT

ŽENY – MATKY – TELÁ: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku

Titul: ŽENY – MATKY – TELÁ: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku
Ľudskoprávny monitoring a výskumná analýza

Editorka: Janka Debrecéniová

Autorky: Kristína Babiaková, Janka Debrecéniová, Miroslava Hlinčíková, Zuzana Krišková, Martina Sekulová, Sylvia Šumšalová

Vydalo: Občan, demokracia a zodpovednosť, apríl 2015
 
Publikácia je prvou na Slovensku, ktorá sa zaoberá pôrodnou starostlivosťou v SR z pohľadu ľudských práv žien. Ponúka obe v súčasnosti chýbajúce perspektívy – perspektívu autentickej ženskej skúsenosti i ľudskoprávnu perspektívu, ktoré vzájomne dopĺňa a kombinuje. Je preto nielen prierezom vnútroštátnymi a medzinárodnými štandardmi ľudských práv žien, ktoré sa vzťahujú na pôrodnú starostlivosť, ale najmä spätnou väzbou od ich autentických nositeliek, získanou práve cez optiku ľudskoprávnych štandardov. Táto optika chýba aj verejnému diskurzu týkajúcemu sa uvedenej témy. Čítajte viac


POLP_Monitor_vybr_prav_predpisov_thumb_155x155

Monitoring vybraných predpisov v slovenskom právnom poriadku a analýza ich nesúladu s antidiskriminačným právom

Titul: Monitoring vybraných predpisov v slovenskom právnom poriadku a analýza ich nesúladu s antidiskriminačným právom
Monitoring a právna analýza

Vydala: Poradňa pre občianske a ľudské práva, február 2015
 
Poradňa pre občianske a ľudské práva uskutočnila monitoring vybraných predpisov v slovenskom právnom poriadku a analyzovala ich nesúlad s platnou domácou a medzinárodnou antidiskriminačnou legislatívou. Zamerala sa špecificky na popis diskriminačného dopadu vybraných ustanovení vo vzťahu k znevýhodneným príslušníkom/príslušníčkam rómskej menšiny. Cieľom analýzy je upriamiť pozornosť štátnych orgánov na tento nesúlad. Analytickej časti textu predchádza kapitola, ktorá približuje zákonnú definíciu priamej a nepriamej diskriminácie. V závere sú formulované odporúčania. Čítajte viac


odz_c_128

Zákaz diskriminácie z pohľadu judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva

Titul: Zákaz diskriminácie z pohľadu judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Právna analýza

Autorka: Zuzana Dlugošová

Vydalo: Občan, demokracia a zodpovednosť, január 2014
 
Analýza prináša základný prehľad o tom, ako sa pristupuje k problematike diskriminácie na pôde Rady Európy. V porovnaní s existujúcimi antidiskriminačnými smernicami, ktoré zaväzujú štáty EÚ, je rozsah uplatnenia zákazu diskriminácie podľa Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv neporovnateľne širší, keďže sa vzťahuje na oveľa rozsiahlejšiu škálu práv a slobôd aj dôvodov zákazu diskriminácie.

Stručný komparatívny úvod ilustruje rozdielnosť právnych základov na relevantných príkladoch z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, kde podstata prípadov siaha ďaleko za rozsah vymedzený antidiskriminačnými smernicami EÚ. V ďalšej časti sa analýza stručne zaoberá metodológiou pri posudzovaní diskriminácie a rozhodovacou praxou. V závere analyzuje diskriminačnú prax vo vzdelávaní rómskych žiakov a žiačok. Čítajte viac


VP_obal_s1_a1

Príklady dobrej praxe vo verejných politikách v oblasti rodovej rovnosti

Titul: Príklady dobrej praxe vo verejných politikách v oblasti rodovej rovnosti
Štúdia (výstup projektu)

Autorky: Bibiána Pufflerová, Ľubica Trgiňová, Margaréta Vozáriková

Konzultantky: Janka Debrecéniová, Šarlota Pufflerová

Vydalo: Občan, demokracia a zodpovednosť, december 2013
 
Štúdia v prvej časti približuje spôsoby, akými verejné inštitúcie môžu uchopiť svoje záväzky vo vzťahu k zásade rovného zaobchádzania a využívať svoje postavenie a kompetencie na prelomenie zabehnutých diskriminačných štruktúr od mikro- cez mezo- až po makroúroveň. Čítajte viac


odz_c_128

Implementácia zásady rovnakého zaobchádzania prostredníctvom antidiskriminačného zákona: Problémy, bariéry a výzvy

Titul: Implementácia zásady rovnakého zaobchádzania prostredníctvom antidiskriminačného zákona: Problémy, bariéry a výzvy
Analýza

Autorky: Janka Debrecéniová, Jarmila Lajčáková, Zuzana Magurová

Konzultantky: Lucia Berdisová, Vanda Durbáková

Vydalo: Občan, demokracia a zodpovednosť, december 2013
 

Analýza je príspevkom združenia Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) a ďalších mimovládnych organizácií a osôb ku kvalitnej implementácii princípu rovnosti, ktorý nachádza svoje normatívne vyjadrenie v antidiskriminačnom zákone (ADZ) a ďalších právnych predpisoch SR, ako aj v práve EÚ a medzinárodnom práve. Zároveň je príspevkom do diskusie k dlho potrebnej a avizovanej, avšak zatiaľ neuskutočnenej novelizácii antidiskriminačného zákona aj ďalších súvisiacich predpisov, ktorých zmeny sa v súčasnosti pripravujú, resp. avizujú (najmä k rekodifikácii občianskeho práva procesného a dlho očakávanej reforme Slovenského národného strediska pre ľudské práva). Čítajte viac


ZD_obal_s1_a9

Zákaz diskriminácie na základe pohlavia a rodu. Právne východiská

Titul: Zákaz diskriminácie na základe pohlavia a rodu. Právne východiská
Analýza (výstup projektu)

Autorka: Daniela Lamačková

Konzultantka: Janka Debrecéniová

Vydalo: Občan, demokracia a zodpovednosť, december 2013
 
Práca analyzuje ľudskoprávny záväzok zákazu diskriminácie na základe pohlavia a rodu, ktorý obsahujú vybrané právne dokumenty na všetkých úrovniach – na úrovni medzinárodného práva, práva Európskej únie alebo na vnútroštátnej úrovni. Skúma ho predovšetkým z hľadiska povinnosti štátu zabezpečiť rovnaké práva mužov a žien a možností jeho implementácie v praxi. Čítajte viac