Archív
skripot

Analýzy a štúdie


POLP_Written_Comments_thumb_150x150

Alternatívna správa Výboru OSN pre práva dieťaťa (EN)

POĽP

Titul: Written Comments of the European Roma Rights Centre and Center for Civil and Human Rights, Concerning Slovakia. For Consideration by the Committee on the Rights of the Child at the 72nd Pre-Sessional Working Group (5 – 9 October 2015)

Vydali: Poradňa pre občianske a ľudské práva a Európske centrum pre práva Rómov, jún 2015
 
Poradňa pre občianske a ľudské práva v spolupráci s Európskym centrom pre práva Rómov (ERRC) vypracovala alternatívnu správu, v ktorej popisujú nedostatky v implementácii Dohovoru o právach dieťaťa zo strany Slovenskej republiky. Správu adresovali Výboru OSN pre práva dieťaťa, ktorý monitoruje dodržiavanie tejto medzinárodnej zmluvy zo strany jednotlivých členských krajín. V správe sa špecificky venujú pretrvávajúcim nedostatkom v dodržiavaní Dohovoru vo vzťahu k rómskym deťom na Slovensku. Čítajte viac


POLP_Vysetr_polic_nasilia_2014_thumb_154x154

Vyšetrovanie policajného násilia na Slovensku

Titul: Vyšetrovanie policajného násilia na Slovensku. Kritická správa za rok 2014

Vydala: Poradňa pre občianske a ľudské práva, jún 2015
 
Poradňa pre občianske a ľudské práva (POĽP) vydala kritickú správu, v ktorej popisuje nedostatky vo vyšetrovaní prípadov policajného násilia na Slovensku. Sčasti pritom vychádza z vlastných skúseností, keďže zabezpečovala a stále zabezpečuje poskytovanie bezplatnej právnej pomoci vo viacerých prípadoch namietaného násilia zo strany príslušníkov polície. Okrem iného ide o prípad rómskych chlapcov z Luníka IX šikanovaných na policajnej stanici v Košiciach z roku 2009 alebo prípad policajnej razie v Moldave nad Bodvou z roku 2013. Čítajte viac


Z-M-T_obalka_thumb_pov_LT

ŽENY – MATKY – TELÁ: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku

Titul: ŽENY – MATKY – TELÁ: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku
Ľudskoprávny monitoring a výskumná analýza

Editorka: Janka Debrecéniová

Autorky: Kristína Babiaková, Janka Debrecéniová, Miroslava Hlinčíková, Zuzana Krišková, Martina Sekulová, Sylvia Šumšalová

Vydalo: Občan, demokracia a zodpovednosť, apríl 2015
 
Publikácia je prvou na Slovensku, ktorá sa zaoberá pôrodnou starostlivosťou v SR z pohľadu ľudských práv žien. Ponúka obe v súčasnosti chýbajúce perspektívy – perspektívu autentickej ženskej skúsenosti i ľudskoprávnu perspektívu, ktoré vzájomne dopĺňa a kombinuje. Je preto nielen prierezom vnútroštátnymi a medzinárodnými štandardmi ľudských práv žien, ktoré sa vzťahujú na pôrodnú starostlivosť, ale najmä spätnou väzbou od ich autentických nositeliek, získanou práve cez optiku ľudskoprávnych štandardov. Táto optika chýba aj verejnému diskurzu týkajúcemu sa uvedenej témy. Čítajte viac


POLP_Monitor_vybr_prav_predpisov_thumb_155x155

Monitoring vybraných predpisov v slovenskom právnom poriadku a analýza ich nesúladu s antidiskriminačným právom

Titul: Monitoring vybraných predpisov v slovenskom právnom poriadku a analýza ich nesúladu s antidiskriminačným právom
Monitoring a právna analýza

Vydala: Poradňa pre občianske a ľudské práva, február 2015
 
Poradňa pre občianske a ľudské práva uskutočnila monitoring vybraných predpisov v slovenskom právnom poriadku a analyzovala ich nesúlad s platnou domácou a medzinárodnou antidiskriminačnou legislatívou. Zamerala sa špecificky na popis diskriminačného dopadu vybraných ustanovení vo vzťahu k znevýhodneným príslušníkom/príslušníčkam rómskej menšiny. Cieľom analýzy je upriamiť pozornosť štátnych orgánov na tento nesúlad. Analytickej časti textu predchádza kapitola, ktorá približuje zákonnú definíciu priamej a nepriamej diskriminácie. V závere sú formulované odporúčania. Čítajte viac


odz_c_128

Zákaz diskriminácie z pohľadu judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva

Titul: Zákaz diskriminácie z pohľadu judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Právna analýza

Autorka: Zuzana Dlugošová

Vydalo: Občan, demokracia a zodpovednosť, január 2014
 
Analýza prináša základný prehľad o tom, ako sa pristupuje k problematike diskriminácie na pôde Rady Európy. V porovnaní s existujúcimi antidiskriminačnými smernicami, ktoré zaväzujú štáty EÚ, je rozsah uplatnenia zákazu diskriminácie podľa Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv neporovnateľne širší, keďže sa vzťahuje na oveľa rozsiahlejšiu škálu práv a slobôd aj dôvodov zákazu diskriminácie.

Stručný komparatívny úvod ilustruje rozdielnosť právnych základov na relevantných príkladoch z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, kde podstata prípadov siaha ďaleko za rozsah vymedzený antidiskriminačnými smernicami EÚ. V ďalšej časti sa analýza stručne zaoberá metodológiou pri posudzovaní diskriminácie a rozhodovacou praxou. V závere analyzuje diskriminačnú prax vo vzdelávaní rómskych žiakov a žiačok. Čítajte viac


VP_obal_s1_a1

Príklady dobrej praxe vo verejných politikách v oblasti rodovej rovnosti

Titul: Príklady dobrej praxe vo verejných politikách v oblasti rodovej rovnosti
Štúdia (výstup projektu)

Autorky: Bibiána Pufflerová, Ľubica Trgiňová, Margaréta Vozáriková

Konzultantky: Janka Debrecéniová, Šarlota Pufflerová

Vydalo: Občan, demokracia a zodpovednosť, december 2013
 
Štúdia v prvej časti približuje spôsoby, akými verejné inštitúcie môžu uchopiť svoje záväzky vo vzťahu k zásade rovného zaobchádzania a využívať svoje postavenie a kompetencie na prelomenie zabehnutých diskriminačných štruktúr od mikro- cez mezo- až po makroúroveň. Čítajte viac