Archív
skripot

Právne analýzy


odz_c_128

Implementácia zásady rovnakého zaobchádzania prostredníctvom antidiskriminačného zákona: Problémy, bariéry a výzvy

Titul: Implementácia zásady rovnakého zaobchádzania prostredníctvom antidiskriminačného zákona: Problémy, bariéry a výzvy
Analýza

Autorky: Janka Debrecéniová, Jarmila Lajčáková, Zuzana Magurová

Konzultantky: Lucia Berdisová, Vanda Durbáková

Vydalo: Občan, demokracia a zodpovednosť, december 2013
 

Analýza je príspevkom združenia Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) a ďalších mimovládnych organizácií a osôb ku kvalitnej implementácii princípu rovnosti, ktorý nachádza svoje normatívne vyjadrenie v antidiskriminačnom zákone (ADZ) a ďalších právnych predpisoch SR, ako aj v práve EÚ a medzinárodnom práve. Zároveň je príspevkom do diskusie k dlho potrebnej a avizovanej, avšak zatiaľ neuskutočnenej novelizácii antidiskriminačného zákona aj ďalších súvisiacich predpisov, ktorých zmeny sa v súčasnosti pripravujú, resp. avizujú (najmä k rekodifikácii občianskeho práva procesného a dlho očakávanej reforme Slovenského národného strediska pre ľudské práva). Čítajte viac


Progress2_Prav_aspekty_thumb_160x160

Dáta o rovnosti a právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite

Titul: Dáta o rovnosti a právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite
Zborník

Editorka zborníka: Alena Kotvanová

Recenzent: Jaroslav Kling

Vydala: EQUILIBRIA, s. r. o., 2012
 
Zborník je dielom autorského kolektívu expertnej platformy pre dáta o rovnosti v rámci projektu Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite – prekonávanie inštitucionálnych bariér v uplatňovaní princípu rovného zaobchádzania zvyšovaním potenciálu pre mainstreaming rovnosti. Má dve časti: Dáta o rovnosti v slovenskej realite a Právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite. Čítajte viac


POLP_Diskr_na_Slov_pdf_thumb_155x155

Diskriminácia na Slovensku

Titul: Diskriminácia na Slovensku: Hľadanie bariér v prístupe k účinnej právnej ochrane pred diskrimináciou
Štúdia

Autorky a autor štúdie: Vanda Durbáková, Štefan Ivanco, Stanislava Liptáková

Spoluautorka: Barbora Holubová (metodológia a spracovanie empirického výskumu)

Editor: Michal Čermák

Celoplošný zber dát: agentúra pre sociálne analýzy FOCUS

Vydala: Poradňa pre občianske a ľudské práva, október 2012
 
Odborná publikácia ponúka podrobný náhľad na uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy v ostatných rokoch na Slovensku. Autorky a autor štúdie skúmajú, do akej miery možno považovať právnu ochranu pred diskrimináciou na Slovensku za naozaj účinnú a poukazujú na pretrvávajúce nedostatky. Čítajte viac


pub-komentar-300x300

ANTIDISKRIMINAČNÝ ZÁKON. Komentár

Titul: Antidiskriminačný zákon. Komentár
Dotlač úspešnej odbornej publikácie (2011, 2008)

Autorka: Janka Debrecéniová

Vydalo: Občan, demokracia a zodpovednosť, február 2011, resp. Občan a demokracia, december 2008
 
Prvá – a zatiaľ jediná – publikácia svojho druhu na Slovensku podáva podrobný komentár ku všetkým ustanoveniam antidiskriminačného zákona a súvisiacej antidiskriminačnej legislatívy (pracovnoprávne vzťahy, prístup k tovarom a službám, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a pod.). Autorka Janka Debrecéniová v ňom podrobne a zrozumiteľne komentuje všetky ustanovenia zákona a systematizuje teoretické poznatky slúžiace na jeho výklad. Zároveň uvádza praktické námety na jeho uplatnenie v praxi, pričom sa detailne zaoberá aj zákonnými výnimkami zo zásady rovnakého zaobchádzania. Podrobne sa venuje procesným záležitostiam ochrany pred diskrimináciou v SR a jej právnym špecifikám. Čítajte viac


Vyp_nespravodlivost_150x150_wODZ_pov_SK

VYPOČÍTANÁ NESPRAVODLIVOSŤ. Zlyhávanie SR v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom

Titul: Vypočítaná nespravodlivosť. Zlyhávanie Slovenskej republiky v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom
Calculated Injustice. The Slovak Republic´s Failure to Ensure Access to Contraceptives
Analytická správa

Autorky správy: Christina Zampas (CRR), Roseanne Kross (CRR), Adriana Lamačková (CRR), Janka Debrecéniová (ODZ)

Vydali: Center for Reproductive Rights (New York), Možnosť voľby, Občan, demokracia a zodpovednosť, marec 2011
 
Analytická správa dokumentuje a analyzuje právne, politické a spoločenské faktory, ktoré vytvárajú prekážky v prístupe žien a dospievajúcich dievčat k modernej antikoncepcii. Vychádza z hĺbkových rozhovorov s 29 ženami v reprodukčnom veku s rôznym sociálno-ekonomickým zázemím z okresov Prešov a Košice, s 39 odborníčkami a odborníkmi (vrátane gynekologičiek/lógov a farmaceutiek) aj zástupkyňami/cami mimovládnych organizácií pracujúcich so ženami. Opiera sa o výskum vnútroštátneho a medzinárodného práva a politík, ako aj publikované materiály týkajúce sa antikoncepcie. Čítajte viac


odz_c_128

Inšpektoráty práce a dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania

Titul: Inšpektoráty práce a ich pôsobenie pri plnení záväzkov SR týkajúcich sa presadzovania dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a štátnozamestnaneckých vzťahoch
Analýza z projektu Zlepšenie situácie v oblasti antidiskriminácie so zameraním na vybrané aspekty dodržiavania zásady rovného zaobchádzania na trhu práce

Autorka analýzy: Janka Debrecéniová (ODZ)

Konzultantka: Šarlota Pufflerová (ODZ)

Vydalo: Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ), 2011
 
Projekt sa realizoval v rámci Akčného plánu na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na rok 2010. Čítajte viac