Archív
skripot

Právne analýzy


odz_c_128

Zapojenie migrantov a migrantiek na slovenskom trhu práce

Titul: Analýza reálnych možností migrantov a migrantiek participovať na nediskriminačnej báze na trhu práce na Slovensku
Analýza z projektu Zlepšenie situácie v oblasti antidiskriminácie so zameraním na vybrané aspekty dodržiavania zásady rovného zaobchádzania na trhu práce

Autorka analýzy: Janka Debrecéniová (ODZ)

Konzultantka: Šarlota Pufflerová (ODZ)

Vydalo: Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ), 2011

Projekt sa realizoval v rámci Akčného plánu na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na rok 2010. Čítajte viac


diskriminacia_webka

Janka Debrecéniová: Diskriminácia vo vnútroštátnom kontexte

Časť európskej antidiskriminačnej legislatívy bola do slovenského právneho poriadku inkorporovaná už v procese harmonizácie práva SR v čase pred vstupom do EÚ. Konkrétne, Zákonník práce už od roku 2000 obsahoval ustanovenia, ktoré zakazovali diskrimináciu v pracovnoprávnych vzťahoch z viacerých dôvodov, ktoré počtom presahovali dôvody obsiahnuté v antidiskriminačných smerniciach (avšak na druhej strane neobsahovali zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie). Podobne Zákon na ochranu spotrebiteľa obsahoval všeobecné ustanovenie zakazujúce diskrimináciu spotrebiteľa. Čítajte viac


diskriminacia_webka

Daniela Telepková, Mária Kolíková: Právo na vzdelanie

Právo na vzdelanie nie je právom byť v škole informovaný o tom, čo sa zdá práve najdôležitejšie učiteľovi, škole alebo štátu. Právo na vzdelanie v sebe zahŕňa dva procesy – proces byť vzdelávaný o tom, čo je podstatné pre rozvoj osobnosti človeka ale i celej spoločnosti a proces byť vzdelávaný, ktorý reflektuje žiaka ako partnera učiteľa a berie ohľad na prostredie, v ktorom je žiak vzdelávaný. Tak ako iné práva i právo na vzdelanie prechádza určitým vývojom v súvislosti s tým, čo spoločnosť považuje za kľúčové pri získavaní vzdelania. Čítajte viac