Archív
skripot

Progress 2011 – 2012


diskriminacia_webka

Zvyšovanie povedomia Rómov a Rómok o antidiskriminácii

Poslednými stretnutiami v Sabinove a v Bystranoch uzavrela Poradňa pre občianske a ľudské práva sériu stretnutí zameraných na zvyšovanie povedomia o antidiskriminácii pre Rómov a Rómky na východnom Slovensku, ktoré realizovala v rámci projektovej priority 4.

Foto: POĽP

Čítajte viac


diskriminacia_webka

ZBORNÍK 2: Právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite

Cieľom projektovej aktivity Platforma právnych expertov bolo vytvoriť odborné fórum pre expertnú diskusiu a hľadanie odporúčaní k dlhodobo známym problémom implementácie antidiskriminačnej legislatívy. Na jeho naplnenie slúžili pracovné stretnutia aj príprava príspevkov jednotlivých členov a členiek platformy. Výsledkom intenzívnej práce platformy je zborník Právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite.

Čítajte viac


diskriminacia_webka

Platforma právnych expertov: závery a odporúčania

Závery a odporúčania platformy právnych expertov, doplnené o závery zo sympózia

Teoreticko-právne východiská

  1. V slovenskej právnej teórii a osobitne pri vzdelávaní relevantných právnych profesií treba pevne zakotviť špecifiká pojmov rovnosť, rovné zaobchádzanie a diskriminácia. Jasne odlišovať ustanovenia čl. 12 ústavy a ustanovenia antidiskriminačného zákona.
  2. Ďalej je potrebné rešpektovať spätosť pojmu diskriminácia s jednotlivými diskriminačnými dôvodmi. Pevne zakotviť diskriminačné dôvody ako typicky osobné charakteristiky, ktoré nie sú v dispozícii jednotlivca, resp. charakteristiky, pri zmene ktorých jednotlivec stráca istú časť osobnej identity. V tomto duchu vnímať najmä možnosti otvoreného výpočtu diskriminačných dôvodov tak, aby bola zachovaná podmienka viazanosti na identitu osoby a na jej dôstojnosť, aby tým o. i. zostal zachovaný cieľ európskych antidiskriminačných noriem. Čítajte viac

diskriminacia_webka

ZBORNÍK 1: Dáta o rovnosti v slovenskej realite

„Vytvárať politiku rovnakých príležitostí bez monitoringu etnicity je ako zaviesť úspešný finančný manažment bez vedenia účtovníctva.“ [1]

Vďaka intenzívnemu úsiliu členov a členiek expertnej platformy pre dáta o rovnosti v rámci projektovej priority 5 vznikol zborník Dáta o rovnosti v slovenskej realite. Je výsledkom súboru projektových aktivít Analýza potrieb v oblasti zhromažďovania dát o rovnosti a identifikácia opatrení na zlepšenie monitoringu rovnakého zaobchádzania.

Čítajte viac


diskriminacia_webka

Platforma pre dáta o rovnosti: závery a odporúčania

V rámci priority 5 realizovala Platforma pre dáta o rovnosti (equality data) viaceré aktivity. Diskusia členov a členiek platformy viedla k formulovaniu všeobecných záverov a odporúčaní, ktoré sú výsledkom intenzívnej a vecnej diskusie počas troch pracovných stretnutí platformy a okrúhleho stola. Sú súčasťou zborníkov dostupných v elektronickej i printovej forme. Predstavujú všeobecné rámce a základné odporúčania platformy pre zber dát, do ktorých sa pretavili zhodné alebo podobné stanoviská jej aktérov a aktérok. Čítajte viac


diskriminacia_webka

Jesenná škola antidiskriminácie

21. – 25. novembra 2012 sa v Modre – Harmónii uskutočnila JESENNÁ ŠKOLA ANTIDISKRIMINÁCIE zameraná na právne, filozofické, psychologické a sociologické aspekty diskriminácie. Zúčastnili sa jej študenti a študentky vysokých škôl. Jesenná škola bola zážitkovým a interaktívnym vzdelávaním. Poskytla i možnosť zaujímavých stretnutí, výmeny skúseností a získavania praktických zručností v oblasti monitorovania (anti)diskriminácie.

Foto: Margaréta Vozáriková (ODZ)

Čítajte viac