Archív
skripot

Progress 2011 – 2012


diskriminacia_webka

Platforma právnych expertov

Aktivita projektu nazvaná Platforma právnych expertov si dala za cieľ vytvoriť odborné fórum pre zástupcov a zástupkyne akademickej pôdy, súdnictva, právnickej sféry, mimovládneho aj štátneho sektora. Poslúžila ako ideálny priestor pre expertnú diskusiu a hľadanie odporúčaní k vopred stanoveným a odbornej verejnosti dlhodobo známym problémovým okruhom aplikácie a implementácie antidiskriminačnej legislatívy. Čítajte viac


diskriminacia_webka

Pozrite si: Televízia uvádza cyklus filmov o diskriminácii

V rámci projektu Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite uvedie Dvojka RTVS každý piatok od 9. 11. 2012 o 18:45 cyklus publicisticko-dokumentárnych filmovDiskriminácia sa ma (do)týka.

Jednotlivé časti seriálu:

  • 9. 11. Medzigeneračná solidarita
  • 16. 11. Aktívne starnutie
  • 23. 11. Diskriminácia z dôvodu veku
  • 30. 11. Diskriminácia z dôvodu pohlavia a rodu

Čítajte viac


diskriminacia_webka

Odborná štúdia: Diskriminácia na Slovensku

Hľadanie bariér v prístupe k účinnej právnej ochrane pred diskrimináciou

Poradňa pre občianske a ľudské práva vydala v októbri 2012 odbornú publikáciu Diskriminácia na Slovensku: Hľadanie bariér v prístupe k účinnej právnej ochrane pred diskrimináciou. Publikácia ponúka podrobný náhľad na uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy v ostatných rokoch na Slovensku. Autorky a autor štúdie sa zaoberajú tým, do akej miery možno považovať právnu ochranu pred diskrimináciou na Slovensku za naozaj účinnú a poukazujú na pretrvávajúce nedostatky. Čítajte viac


diskriminacia_webka

Pozývame na sympózium: Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite

Realizačný tím projektu Progress 2012 Rovnosť v slovenskej realite pozýva na regionálne sympózium Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite. Sympózium sa uskutoční 15. – 16. novembra 2012 (štvrtok – piatok) v hoteli Bôrik v Bratislave. Záštitu nad ním prevzal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Facilitovať budú Dušan Ondrušek aKarolína Miková (PDCS).

Program:

  • Lepšie uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy prostredníctvom identifikovania bariér
  • Rozvoj verejnej politiky zameranej na boj proti diskriminácii a presadzovanie rovnosti v praxi
  • Podpora šírenia informácií o politike a legislatíve EÚ a SR v oblasti antidiskriminácie

diskriminacia_webka

ODBORNÝ ČLÁNOK: Zákaz diskriminácie a zásada rovnakého zaobchádzania v práve EÚ

Právne expertky Janka Debrecéniová a Daniela Lamačková spolupracujúce so združením Občan, demokracia a zodpovednosť vypracovali odborný článok Zákaz diskriminácie a zásada rovnakého zaobchádzania v práve EÚ. V rámci projektu ho v septembri 2012 aktualizovali. Zákaz diskriminácie a uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania patria k základným cieľom, na ktoré sa Únia zameriava pri vymedzovaní a realizácii svojich politík a činností.

Autorky popisujú vývoj zákazu diskriminácie a zásady rovnakého zaobchádzania v primárnom práve – zakladajúcich zmluvách EÚ. Ďalej sa venujú tejto problematike v sekundárnom práve EÚ, t. j. v právnych aktoch jej inštitúcií, predovšetkým v antidiskriminančých smerniciach. Analyzujú povahu a právne účinky smerníc EÚ, ich štruktúru a obsah. Približujú formy diskriminácie uvádzané smernicami, výnimky zo zásady rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie a prostriedky právnej ochrany v prípadoch ich porušenia. Keďže podstatný vplyv na vývoj antidiskriminačného práva v EÚ mala aj judikatúra Súdneho dvora ES/EÚ, v analýze sa opierajú o viaceré rozsudky v tejto oblasti. Súčasťou analýzy sú prehľady použitej literatúry, použitých právnych predpisov a citovanej judikatúry Súdneho dvora ES/EÚ. Čítajte viac


diskriminacia_webka

Ďalšie stretnutia o antidiskriminácii v rómskych komunitách

Poradňa pre občianske a ľudské práva pripravila ďalšie štyri stretnutia zamerané na zvyšovanie povedomia o antidiskriminácii pre Rómov a Rómky v rôznych lokalitách východného Slovenska. Stretnutia sa uskutočnili v Huncovciach (27. júna 2012), v Malčiciach (31. augusta 2012), v košickej Šaci (27. septembra 2012) a vo Sveržove (11.októbra 2012).

Foto: POĽP

Čítajte viac