Archív
skripot

Súdne prípady

Súdne prípady


diskriminacia_webka

Prípad R.R. a R.D. proti Slovenskej republike

Zákaz mučenia a neľudského zaobchádzania, nedostatočné vyšetrovanie prípadnej diskriminácie rómskych komunít pri príprave policajnej operácie: prípad R.R. a R.D. proti Slovenskej republike[1]

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodoval o sťažnosti, ktorú podali príslušníci rómskeho etnika R.R. a R.D., a ktorá súvisela s policajnou akciou uskutočnenou v roku 2013 v Moldave nad Bodvou, v časti obývanej rómskou komunitou. Sťažovatelia uviedli, že počas tohto policajného zásahu boli vystavení policajnému násiliu, v podobe bitia obuškami, kopania či použitia elektrických paralyzátorov. Čítajte viac


diskriminacia_webka

Prípad Tadeucci a McCall proti Taliansku

Diskriminácia z dôvodu sexuálnej orientácie vo veci zamietnutia povolenia na pobyt z rodinných dôvodov homosexuálnemu partnerovi – cudzincovi: Tadeucci a McCall proti Taliansku[1]

Tento prípad, rozhodovaný pred Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP), sa týka taliansko-novozélandského homosexuálneho páru a uplatnenia práva na zlúčenie rodiny. Sťažovatelia namietali diskrimináciu z dôvodu sexuálnej orientácie, keďže povolenie na pobyt na účel zlúčenia rodiny, o ktoré žiadal pán McCall, pôvodom z Nového Zélandu, v Taliansku, bolo zamietnuté. Sťažovatelia tak namietali porušenie čl. 8 (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v spojení s čl. 14 (zákaz diskriminácie) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd („Dohovor“).  Čítajte viac


diskriminacia_webka

Prípad S.F.M. proti Španielsku

Pôrodnícke násilie: Prípad S.F.M. proti Španielsku[1]

Sťažnosť sťažovateľky S.F.M. bola Výboru pre odstránenie diskriminácie žien („CEDAW výbor“) podaná z dôvodu pôrodníckeho násilia, ktorému bola sťažovateľka vystavená v nemocnici v Španielsku počas pôrodu svojej dcéry, a následnej starostlivosti. Sťažovateľka namietala porušenie článkov 2 (uskutočňovanie politík odstránenia diskriminácie žien), 3 (rovnoprávnosť), 5 (odstraňovanie predsudkov, zvykov a všetkých iných praktík založených na myšlienke podradenosti a nadradenosti niektorého z pohlaví alebo na stereotypných úlohách mužov a žien) a 12 (odstránenie diskriminácie žien v oblasti starostlivosti o zdravie, vrátane tehotenstva, materstva a popôrodnej starostlivosti) Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. Čítajte viac


diskriminacia_webka

Prípad İZZETTİN DOĞAN a ostatní proti Turecku

Férové podmienky pre náboženské spoločnosti: prípad İZZETTİN DOĞAN a ostatní proti Turecku[1]

Strana sťažovateľov v tomto prípade, rozhodovanom pred Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP), pozostávala z 203 osôb náboženského vyznania Alevitov, ktorí namietali porušenie čl. 9 (sloboda myslenia, svedomia a náboženstva) samostatne a aj v spojení s čl. 14 (zákaz diskriminácie) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd („Dohovor“) z dôvodu, že ich právo na náboženské vyznanie nebolo dostatočne chránené domácou (tureckou)  legislatívou. Tiež namietali, že nemali prístup k rovnakým službám ako príslušníci majoritného sunnitského náboženstva, namietali porušenie princípu nestrannosti a neutrality štátu a diskrimináciu na základe náboženstva z dôvodu menej priaznivého zaobchádzania v porovnaní s vyznávačmi sunnitského islamu bez existencie objektívneho a rozumného zdôvodnenia.[2] Čítajte viac


diskriminacia_webka

Prípad Carvalho Pinto de Sousa Morais proti Portugalsku

Diskriminácia na základe pohlavia a veku: Prípad Carvalho Pinto de Sousa Morais proti Portugalsku[1]

V prípade rozhodovanom pred Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP) išlo o sťažovateľku, ktorá namietala, že rozhodnutie portugalského Najvyššieho správneho súdu o znížení odškodnenia za nemajetkovú ujmu, ktoré jej bolo priznané, bolo založené na diskriminácii z dôvodu pohlavia a veku a ako také porušilo čl. 14 (zákaz diskriminácie) v spojení s čl. 8 (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života)  Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd („Dohovor“). Čítajte viac


diskriminacia_webka

Prípad Bayev a ostatní proti Ruskej federácii

Právo na slobodu prejavu a ochrana pred diskrimináciou LGBTI osôb: prípad Bayev a ostatní proti Ruskej federácii[1]

V tomto prípade, rozhodovanom pred Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP), sa tento súd zaoberal zákazom tzv. „gay propagandy“[2] v Ruskej federácii. Na základe tohto zákazu boli traja aktivisti presadzujúci práva LGBTI osôb pokutovaní za verejné demonštrácie (prvý sťažovateľ pred strednou školou a sťažovatelia č. 2 a č. 3 pred detskou knižnicou), počas ktorých držali plagáty s nápismi „Homosexualita  je prirodzená a normálna“ alebo „Som hrdý na svoju homosexualitu“. Sťažovatelia namietali, že legislatívny zákaz „propagácie netradičných sexuálnych vzťahov cielený na maloletých“ porušuje ich práva na slobodu prejavu a zákaz diskriminácie.[3] Tieto práva sú zakotvené v čl. 10 (sloboda prejavu) a 14 (zákaz diskriminácie) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd („Dohovor“). Čítajte viac