Archív
skripot

Súdne prípady

Súdne prípady


odz_c_128

Diskriminačne prepustená odborníčka z NLC sa po 10 rokoch môže vrátiť do práce

ODZ

11. júla 2019 doručil Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudok, v ktorom opätovne potvrdil, že výpoveď, ktorú dalo Národné lesnícke centrum v roku 2009 Viere Petrášovej, špičkovej odborníčke v oblasti lesníctva, je neplatná. Jedným z dôvodov neplatnosti výpovede bola diskriminácia z dôvodu pohlavia. O prípade rozhodoval senát v zložení Štefana Baláža, Ivice Hanuskovej a Alexandra Mojša. Vieru Petrášovú v konaní zastupovalo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť. Docentka Petrášová pracovala v Národnom lesníckom centre (NLC), štátnej príspevkovej organizácii, od roku 1980. Počas jej pôsobenia u svojho zamestnávateľa sa jej podarilo dosiahnuť vysokú vedeckú kvalifikáciu, ale aj to, že ako jediná spomedzi všetkých zamestnancov a zamestnankýň NLC bola znalkyňou pre všetky odvetvia lesníctva. V interných hodnoteniach zamestnávateľa sa umiestňovala na najvyšších priečkach. Čítajte viac


v1t_zdravie

Prípad HK Danmark

Zdravotné postihnutie

Názov: HK Danmark

Číslo: spojené veci C-335/11 a C-337/11

Typ súdu: Súdny dvor EÚ (SDEÚ, predtým Súdny dvor Európskych spoločenstiev)

Rozhodnutie zo dňa: 11. apríla 2013

Rozhodnutie dostupné v slovenskom jazyku

Rozhodnutie dostupné v anglickom jazyku

Pani Ring trpela chronickými bolesťami v krížovej oblasti, ktoré niesú liečiteľné, čo znamenalo jej nemožnosť pracovať ďalej na plný úväzok. Pani Skouboe Werge sa stala obeťou dopravnej nehody a utrpela poranenie krčnej chrbtice, čo spôsobilo jej práceneschopnosť s nemožnosťou odhadnúť dĺžku trvania. Na základe týchto skutočností bolo obom zamestnankyniam oznámené skončenie pracovného pomeru výpoveďou so skrátenou výpovednou dobou. Čítajte viac


v1t_zdravie

Diskriminácia z dôvodu zdravotného postihnutia: Najvyšší súd SR, 2015

Diskriminácia z dôvodu zdravotného postihnutia

Žalobkyňa, dieťa s Downovým syndrómom, sa obrátila prostredníctvom svojich zákonných zástupcov na Najvyšší súd SR po tom, ako Krajský súd v Bratislave zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala preskúmať zákonnosť rozhodnutia miestneho úradu mestskej časti v Bratislave (žalovaný). Miestny úrad totiž svojím rozhodnutím potvrdil rozhodnutie riaditeľa základnej školy v predmetnej mestskej časti o neprijatí žalobkyne ako dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do prvého ročníka základnej školy. Čítajte viac


v3t_rod

Prípad Jiménez Melgar

Diskriminácia z dôvodu pohlavia

V prípade Jiménez Melgar [1] sa Súdny dvor EÚ zaoberal otázkou, za akých podmienok predstavuje neobnovenie pracovnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú s tehotnou zamestnankyňou priamu diskrimináciu na základe pohlavia.

Pani Jiménez Melgar uzavrela v júni 1998 pracovnú zmluvu na dobu určitú s Mestským úradom v Los Barrios (Ayuntamiento de Los Barrios, Španielsko; ďalej len „mestský úrad“) na prácu v rozsahu polovičného úväzku. Táto zmluva bola uzavretá na dobu troch mesiacov a neskôr bola dvakrát predĺžená až do decembra 1998. Od toho času boli s pani Jiménez Melgar uzatvorené postupne ďalšie tri pracovné zmluvy v rozsahu polovičného úväzku a vždy na dobu určitú. Avšak ani jedna z pracovných zmlúv neobsahovala presný dátum skončenia pracovnej zmluvy. Čítajte viac


v3t_rod

Prípad Schuler-Zgraggen

Diskriminácia z dôvodu pohlavia

Prípad Schuler-Zgraggen z roku 1995 [1] sa týkal diskriminácie z dôvodu pohlavia. Sťažovateľka, pani Schuler, ochorela na závažné ochorenie, ktoré ju prinútilo odísť zo zamestnania a v dôsledku ktorého jej bol priznaný invalidný dôchodok. O šesť rokov neskôr sa jej narodilo dieťa a zároveň sa musela podrobiť lekárskej prehliadke, ktorá mala preskúmať jej práceschopnosť. V lekárskej správe bolo uvedené, že pani Schuler je absolútne nespôsobilá na kancelársku prácu, ale na 60 až 70 % spôsobilá na prácu v domácnosti.

Z dôvodu zásadnej zmeny v jej rodinných pomeroch v dôsledku pôrodu syna, zlepšenia jej zdravotného stavu a schopnosti starať sa o syna a domácnosť jej bolo pozastavené vyplácanie invalidného dôchodku. Vnútroštátny súd zamietol jej odvolanie a konštatoval, že nemá nárok na dôchodok, pretože sa od nej ako ženy očakáva, dokonca aj ak by jej zdravotný stav umožňoval pracovať, že sa po pôrode vzdá zamestnania a bude sa venovať domácnosti. Čítajte viac


v3t_rod

Diskriminácia z dôvodu pohlavia/rodu: Najvyšší súd SR, 2003

Druhým prípadom je prípad z roku 2003 rozhodnutý Najvyšším súdom SR. [1]

Žalobkyňou bola zdravotná sestra, ktorá v čase, keď sa jej pracovný pomer začal spravovať novým zákonom – zákonom o verejnej službe, bola na ďalšej materskej dovolenke. Nový zákon o verejnej službe [2] vyžadoval, aby každý zamestnanec alebo zamestnankyňa spĺňali zákonom stanovené kritériá, medzi ktoré patrilo aj zloženie predpísaného sľubu. Nesplnenie týchto kritérií alebo niektorého z nich malo za následok skončenie pracovného pomeru zo zákona. Čítajte viac