Archív
skripot

Súdne rozhodnutia


diskriminacia_webka

Vnútroštátna judikatúra v prípadoch diskriminácie

Hoci antidiskriminačný zákon je účinný už od roku 2004, verejnosti je stále známych len niekoľko prípadov, v ktorých sa jednotlivci a jednotlivkyne na jeho základe domáhali ochrany. Ponúkame opis prípadov, v ktorých slovenské súdy rozhodovali o žalobách súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania. Čítajte viac


diskriminacia_webka

Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie

Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ, predtým Súdny dvor Európskych spoločenstiev) je inštitúciou Európskej únie so sídlom v Luxemburgu, ktorá dozerá na to, či sa pri interpretácii a aplikácii Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a ďalších zmlúv EÚ dodržiava právo. Čítajte viac


diskriminacia_webka

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu je orgán, na ktorý sa môžu obracať jednotlivci, voči ktorým zmluvné strany Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd porušili práva, ktoré z tohto dohovoru vyplývajú. Zmluvnými stranami dohovoru sú jednotlivé štáty, ktoré ho podpísali. Čítajte viac


diskriminacia_webka

Databáza sumárov súdnych rozhodnutí ESĽP a SDEÚ

Základné informácie (sumáre) o dôležitých súdnych rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu a Súdneho dvora EÚ (SDEÚ) v Luxemburgu, ktoré sa týkajú diskriminácie a porušovania ľudských práv. Poskytujú poznatky o podstatných skutočnostiach, ktoré príslušné súdne rozhodnutie prinieslo. Čítajte viac


v1t_zdravie

Súd rozhodol: Ela sa bude vzdelávať v bežnej škole s ostatnými deťmi

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR

grebeciova_family_photoDňa 27. 10. 2015 bolo doručené rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý po prvý krát na Slovensku rozhodol o tom, že deti so zdravotným postihnutím majú právo na inkluzívne vzdelávanie a zaistenie primeraných úprav.

V rozsudku č.k. 7Sžo/83/2014 Najvyšší súd uviedol, že právo na inkluzívne vzdelávanie podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím má vyššiu právnu silu ako školský zákon a všetky školské orgány sú viazané Dohovorom. Tento rozsudok má význam pre tisíce detí so zdravotným postihnutím, ktoré nemajú možnosť byť vzdelávané v inkluzívnom prostredí a sú segregované v špeciálnych školách či triedach. Čítajte viac


SNSLP_logo_1g

Súd odškodnil pani Mgr. Evu Priadkovú za diskrimináciu

SNSĽP

Krajský súd v Banskej Bystrici potvrdil rozsudok Okresného súdu v Banskej Bystrici, ktorý ešte v roku 2013 rozhodol, že Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sa dopustil vo vzťahu k pani Mgr. Eve Priadkovej porušenia zásady rovnakého zaobchádzania vo forme priamej diskriminácie. Súd tentokrát rozhodoval o výške odškodnenia za diskrimináciu a priznal poškodenej náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 6 000 €. Prípad sa týka výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa/ky Novohradskej knižnice v Lučenci, ktoré bolo vyhlásené v roku 2009 vtedajším predsedom BBSK. Čítajte viac