Archív
skripot

Medzinárodné dokumenty

OSN

 • Všeobecná deklarácia ľudských práv
 • Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach
 • Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
 • Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
 • Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
 • Dohovor o právach dieťaťa
 • Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím

UNESCO

 • Dohovor proti diskriminácii vo vzdelávaní

RADA EURÓPY

 • Európsky dohovor o ochrane ľudských práv
 • Európska sociálna charta
 • Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov
 • Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín