Archív
skripot

Pozvánka: Autonómia v párových vzťahoch s dôrazom na sexualitu a rodičovstvo (workshop)

odz_c_128

ODZ

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) pozýva študentky a študentov humanitných odborov (sociológie, politológie, práva, psychológie, sociálnej práce, manažmentu a i.) na workshop

Autonómia v párových vzťahoch s dôrazom na sexualitu a rodičovstvo.

Workshop bude viesť a odborné príspevky bude prezentovať Mgr. Monika Bosá, PhD.

Kedy: streda 25. marca 2015 od 9:00 do 15:00 hod.

Kde: v budove ZSVTS na Koceľovej 15 v Bratislave – v blízkosti priestorov združenia ODZ.

Počas prestávok v priebehu podujatia bude zabezpečené občerstvenie i ľahký obed. V prípade potreby je možné preplatiť cestovné a zabezpečiť ubytovanie.

 
Workshop je súčasťou programu neformálneho vzdelávania ACADEMIA AEQUALITAS, zameraného na presadzovanie práva na rovnosť, zlepšovanie kvality verejných politík v oblasti rodovej rovnosti s dopadom na odstraňovanie diskriminácie žien. Je určený ľuďom, ktorí chcú vo svojej (budúcej) profesii dbať na uplatňovanie ľudských práv žien a rodovej rovnosti.

ODZ ponúka:

  • posilnenie právneho povedomia – napr. o práve na rovnosť, práve na súkromie, práve na informácie a iných ľudských právach
  • rozvoj komunikačných zručností
  • získanie vedomostí o fungovaní verejných inštitúcií i tvorbe verejných politík, najmä v oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti

 
Pre potreby organizačného zabezpečenia pošlite prihlášku čím skôr, najlepšie do 20. marca 2015 (kapacita miestnosti je limitovaná).
Prihlásiť sa môžete vyplnením online formulára alebo prostredníctvom e-mailu na adresu sekretariat@odz.sk. V prihláške uveďte meno a priezvisko, ročník štúdia v akad. roku 2014/2015, školu, fakultu, odbor štúdia, tel./mobil, e-mail a adresu pre poštový kontakt.

 

Stiahnite si – ďalšie informácie:

 
Hlavným cieľom združenia Občan, demokracia a zodpovednosť je prispieť k systémovým zmenám pri presadzovanípráva na rovnosť, ľudských práv žien a rodovej rovnosti – neformálnym vzdelávaním i prostredníctvom advokačných aktivít a vedením strategických súdnych sporov.

Podrobnejšie informácie o združení, jeho aktivitách a projektoch nájdete aj na tomto portáli a najmä na web stránke www.odz.sk a na facebooku https://www.facebook.com/odz.sk.

 

 
Projekt Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách bol podporený sumou 46 424,90 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu je podpora demokratických hodnôt vrátane ľudských práv.

 
EEA_logo_wEEA+N_hrube_vyrez

odz_c_128

OSF_logo_2_wOSF_zarovno