Archív

Diskriminácia z dôvodu sexuálnej orientácie alebo ČO TO JE?

Diskriminácia je každé neopodstatnené nerovnaké zaobchádzanie s ľuďmi, či už zo strany štátu, jednotlivcov alebo právnickych osôb. Neheterosexuálna orientácia býva častým (a často aj dobre maskovaným) dôvodom pre diskrimináciu.

Gejovia a lesby, bisexuáli a bisexuálky, transsexuáli a transexuálky (GLBT), skrátka všetci, ktorí a ktoré sú inak ako väčšinovo orientovaní/é a sú teda “queer” (iní, odlišní, zvláštni; aj v zmysle “teplí”), sú pre časť spoločnosti objektmi netolerancie, neznášanlivosti, posmechu či dokonca násilia a otvorenej diskriminácie.

Aby sme mohli nepriateľské správanie, resp. nerovnaké zaobchádzanie posudzovať a riešiť ako diskrimináciu, musí subjekt, ktorý diskriminuje, mať moc alebo právomoci voči iným, poskytovať služby či predávať tovary alebo sa pohybovať v prostredí, kde sú ľudia navzájom od seba závislí.

Diskriminácia nie je to isté čo netolerancia. Ak študenti čmárajú po stenách hanlivé nápisy, ide o prejav neznášanlivosti a netolerancie, ktorý je neslušný a protiprávny. Ak však studenta/študentku šikanujú spolužiaci za jeho/jej (tušenú či známu) menšinovú sexuálnu orientáciu a vedenie školy situáciu nerieši a nezabráni týmto prejavom (resp. im nepredíde), možno tu nájsť diskrimináciu – a to rovnako zo strany školy, pretože škola nie je schopná zabezpečiť ochranu svojho žiaka/žiačky pred znevažovaním alebo šikanovaním, znevýhodňuje ho/ju teda v porovnaní s inými žiakmi, ako aj zo strany šikanujúcich spolužiakov.

Ak skupina násilníkov napadne geja alebo lesbu práve z dôvodu, že sú “neprijateľne iní” (teplí), jej členovia sa dopustili pravdepodobne trestného činu. Nikde v slovenskej legislatíve však nie je definovaná ochrana neheterosexuálov pred podobnými skutkami. Čin by bol teda hodnotený bez zreteľa na dôvod napadnutia – a tým je nenávisť voči homosexuálne orientovaným ľuďom. Tu ide o diskrimináciu zo strany štátu, ktorý nie je schopný zabezpečiť zákonnú ochranu pre časť svojich občanov.

Štát má povinnosť ochraňovať ľudí pred prejavmi neznášanlivosti a násilia, ako aj zabezpečiť, aby ľudia mohli realizovať svoje základné práva a slobody bez nezákonného obmedzovania zo strany iných. Ak štát zlyháva pri realizácii tejto svojej povinnosti voči určitej skupine obyvateľstva, môžeme hovoriť o diskriminácii.