Archív
skripot

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (ďalej „stredisko“) bolo zriadené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva s účinnosťou od 1. januára 1994.

Návrh zákona predložila Vláda SR na základe uznesenia vlády č. 430 z 15. júna 1993, ktorým odsúhlasila realizáciu Projektu na zriadenie Slovenského národného strediska pre ľudské práva so sídlom v Bratislave. Projekt vznikol na podnet Organizácie spojených národov.

Úlohou strediska je komplexné pôsobenie v oblasti ľudských práv a základných slobôd, vrátane práv dieťaťa.

Pre splnenie základných úloh stredisko sústreďuje svoju činnosť na tieto hlavné oblasti:

 • monitoruje a hodnotí dodržiavanie ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona,
 • zhromažďuje a na požiadanie poskytuje informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme v Slovenskej republike,
 • uskutočňuje výskumy a prieskumy na poskytovanie údajov oblasti ľudských práv a základných slobôd, vrátane práv dieťaťa, zhromažďuje a šíri informácie v tejto oblasti,
 • pripravuje vzdelávacie aktivity a podieľa sa na informačných kampaniach s cieľom zvyšovania tolerancie spoločnosti,
 • zabezpečuje právnu pomoc osobám zasiahnutým diskrimináciou a prejavmi intolerancie,
 • vydáva na požiadanie fyzických alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy odborné stanoviská vo veciach dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona,
 • poskytuje knižničné služby,
 • poskytuje služby v oblasti ľudských práv.

Stredisko sa zaoberá poskytovaním právneho poradenstva v otázkach diskriminácie, pri prejavoch intolerancie a v prípadoch porušovania zásady rovnakého zaobchádzania pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. Podľa zákona je tiež oprávnené na požiadanie zastupovať účastníka v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Stredisko každoročne vydáva Správu o dodržiavaní ľudských právSprávu o dodržiavaní práv dieťaťa v Slovenskej republike.
 
Právomoci

 • Zabezpečovanie právnej pomoci osobám zasiahnutým diskrimináciou a prejavmi intolerancie.
 • Zastupovanie na základe plnej moci v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania.
 • Právo požiadať súdy, prokuratúru, iné štátne orgány, orgány územnej samosprávy, orgány záujmovej samosprávy a iné inštitúcie, aby v určenej lehote poskytli Stredisku informácie o dodržiavaní ľudských práv.

 
Poskytovaná pomoc

Na stredisko sa môže obrátiť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa cíti byť diskriminovaná konaním alebo nečinnosťou vyššie uvedených inštitúcií. Je potrebné, aby pri podávaní podnetu sťažovateľ/sťažovateľka vyplnil/a všetky potrebné údaje a predložil/a všetky relevantné súvisiace podklady.

Zároveň možno na stránkach strediska nájsť užitočné formuláre pre podnety, sťažnosti a žiadosti podávané stredisku alebo Európskemu súdu pre ľudské práva.
 
Spolupráca

Stredisko môže o poskytnutie informácií o dodržiavaní ľudských práv požiadať aj mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v oblasti ľudských práv a základných slobôd vrátane práv dieťaťa a dohodnúť sa s nimi o spôsobe a rozsahu poskytovania týchto informácií.
 
Kontakt:

Laurinská 18
811 01 Bratislava
Tel.: 02-208 501 14; právne služby: 02-208 501 21, 25, 26
Fax: 02-208 501 35
e-mail: info@snslp.sk
www.snslp.sk
 
Regionálne kancelárie:

Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0918 370 002, 048-2304 121
e-mail: info@snslp.sk
 
Hlavná 68, 040 01 Košice
Tel.: 0918 370 003, 055-2304 121
e-mail: info@snslp.sk
 
Na priekope 174/13, 010 01 Žilina
Tel.: 0918 370 004, 041-2304 121
e-mail: info@snslp.sk
 
Ďalšie dôležité informácie nájdete na webovej stránke strediska.