Archív
skripot

Správa: (Ne)tolerancia a diskriminácia – postoje a skúseností mládeže Spiša

diskriminacia_webka

Názov: (Ne)tolerancia a diskriminácia – postoje a skúsenosti mládeže Spiša

Správa z fókusového zisťovania

Autorka:

Eva Farkašová
PROXIMA*

Moderátorky fókusových skupín:

Eva Farkašovská, Kamil Kalafus, Eva Kalafusová, Mária Pechová, Jana Šteinerová

Rok: február 2011

Typ: Kvantitatívny výskum

Projekt: MULTI-KULTI ŠKOLA
Abstrakt:

Zámerom výskumu bolo prispieť k zlepšeniu informovanosti laickej i odbornej verejnosti o hodnotovom zameraní mládeže v súvislosti s vnímaním odlišných kultúrnych identít a poskytnúť impulzy k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho pôsobenia zameraného na rozvíjanie tolerancie a interkultúrnych kompetencií detí a mládeže.

Cieľom výskumu bolo získať, analyzovať a publikovať súbor autentických výpovedí mládeže na témy (ne)tolerancie a diskriminácie a odhaliť postoje mládeže voči ľuďom, ktorí by potenciálne mohli byť vystavení diskriminácii alebo sociálnemu vylúčeniu. Predmetom skúmania boli hlavne postoje diskriminácie z dôvodov etnicity a rasy, rodu, sexuálnej orientácie, náboženského vyznania, veku a zdravotného stavu.

Na stiahnutie:

 

Projekt sa realizoval v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.