Archív

Odkazy alebo KDE HĽADAŤ INFORMÁCIE?

Právne predpisy

  • Ústava Slovenskej republiky (zákon č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z.z., ústavného zákona č. 9/1999 Z.z. a ústavného zákona č. 90/2001 Z.z.)
  • Ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd
  • Zákon NR SR č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov
  • Smernica Rady č. 2000/78, ktorou sa ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní
  • Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (1950) v znení Protokolu č. 11, s Dodatkovým protokolom a protokolmi č. 4, 6, 7, 12 a 13.

Publikácie

  • Bútorová, Z. (ed.): Tu a teraz: sondy do života žien po 45+. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky, 2007.
  • Čič, M. a kolektív: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Martin, Matica slovenská, 1997.
  • Diskriminovaní. Život č. 9/2008, 1. 3. 2008.
  • Fredman, S. – Spencer, S.: Age as an equality issue. Oxford and Portland Oregon, Hart Publishing 2003.

Iné zdroje

Iniciatíva Európskej únie: Za rozmanitosť, proti diskriminácii

Sprievodca vyhľadávaním na stránkach inštitúcií OSN ochraňujúcich ľudské práva (v angl. jazyku)