Archív
skripot

VYPOČÍTANÁ NESPRAVODLIVOSŤ. Zlyhávanie SR v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom

Vyp_nespravodlivost_150x150_wODZ_pov_SK

Titul: Vypočítaná nespravodlivosť. Zlyhávanie Slovenskej republiky v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom
Calculated Injustice. The Slovak Republic´s Failure to Ensure Access to Contraceptives
Analytická správa

Autorky správy: Christina Zampas (CRR), Roseanne Kross (CRR), Adriana Lamačková (CRR), Janka Debrecéniová (ODZ)

Vydali: Center for Reproductive Rights (New York), Možnosť voľby, Občan, demokracia a zodpovednosť, marec 2011
 
Analytická správa dokumentuje a analyzuje právne, politické a spoločenské faktory, ktoré vytvárajú prekážky v prístupe žien a dospievajúcich dievčat k modernej antikoncepcii. Vychádza z hĺbkových rozhovorov s 29 ženami v reprodukčnom veku s rôznym sociálno-ekonomickým zázemím z okresov Prešov a Košice, s 39 odborníčkami a odborníkmi (vrátane gynekologičiek/lógov a farmaceutiek) aj zástupkyňami/cami mimovládnych organizácií pracujúcich so ženami. Opiera sa o výskum vnútroštátneho a medzinárodného práva a politík, ako aj publikované materiály týkajúce sa antikoncepcie.

Správa sa zaoberá zlyhávaním štátu v zabezpečovaní prístupu k finančne dostupným antikoncepčným prostriedkom pre ženy a ďalšími štrukturálnymi a spoločenskými prekážkami – absenciou povinnej, komplexnej a na dôkazoch založenej sexuálnej výchovy v školách, obmedzenými informáciami poskytovanými v gynekologických ambulanciách, ako aj vplyvom katolíckej cirkvi na Slovensku na súvisiacu legislatívu a politiku.

Obsahuje výsledky rozhovorov a venuje sa kľúčovým zdokumentovaným prekážkam – finančnej nedostupnosti antikoncepcie a nedostatku spoľahlivých informácií. Zaoberá sa aj niektorými následkami a možnosťou zmeniť situáciu.

V poslednej časti správa podáva prehľad porušovaných právnych a ľudskoprávnych štandardov. V závere správa zhŕňa odporúčania pre kľúčové zainteresované subjekty.

Stiahnite si:

Kontakt:

– Christina Zampas (Center for Reproductive Rights) – CZampas@reprorights.org
– Adriana Lamačková (CRR) – ALamackova@reprorights.org
– Adriana Mesochoritisová (Možnosť voľby) – adriana@moznostvolby.sk
– Janka Debreceniová (Občan, demokracia a zodpovednosť) – debreceniova@odz.sk