Archív
skripot

Zákon OĽANO o interrupciách je neodborný a poškodzuje ženy

Zenske_kruhy_l_fb_225x225

DenníkN.sk / Blog Ženské kruhy

Poslankyne a poslanci z OĽANO na čele s Annou Záborskou predstavili novú úpravu zákona o interrupciách. Opatrenia prezentovali ako pomoc ženám, no ich návrh je v zásadnom rozpore s odbornými štandardmi WHO a negatívne zasahuje aj práva žien. V Ženských kruhoch dlhodobo upozorňujeme na to, že pôrodná zdravotná starostlivosť má byť v súlade s vedeckým poznaním, nemá byť podfarbená ideologicky alebo založená na neoverených postupoch. Rovnakú požiadavku vznášame aj pri interrupciách.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaraďuje bezpečné interrupcie pod medicínskym dohľadom medzi základnú zdravotnú starostlivosť. Dostupnosť bezpečných interrupcií celosvetovo výraznou mierou prispieva k znižovaniu materskej úmrtnosti. Vytváranie bariér alebo zákazov neodstraňuje dôvody, pre ktoré sa ženy pre interrupcie rozhodujú. Vedie však k tomu, že hľadajú riešenia mimo oficiálneho systému.

WHO odhaduje, že podiel neodborne vykonaných interrupcií na materskej úmrtnosti sa celosvetovo pohybuje medzi 4.7 % – 13.2 %. To je dôvod, prečo je zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s interrupciami zároveň otázkou práva žien na zdravie a na život.

Povinnosťou štátu je dohliadať, aby bola základná starostlivosť dostupná a spĺňala minimálne odborné štandardy. V tomto blogu sa budeme venovať niektorým minimálnym štandardom podľa WHO a porovnáme ich s navrhovanou úpravou zákona z dielne OĽANO.

Informácie o dostupných formách antikoncepcie

Súčasťou poučenia žien o povahe zákroku má byť poučenie o dostupných formách antikoncepcie a spôsoboch ako predchádzať neželanému tehotenstvu. Tieto informácie majú slúžiť ako prevencia neplánovaného tehotenstva do budúcnosti. Súčasne WHO upozorňuje, že antikoncepcia by mala byť dostupná a hradená z verejného zdravotného poistenia. Tým sa odstránia finančné bariéry pre ženy, ktoré by si inak nemohli takúto formu prevencie dovoliť.

Čo navrhuje zákon OĽANO?

X odstraňuje povinnosť poskytovateľa informovať ženy, ktoré idú na interrupciu o možnostiach a dostupnosti antikoncepčných metód.

X návrh sa nezaoberá odstránením finančných bariér v dostupnosti antikoncepcie.

Zachovanie súkromia

Súkromie žien, ktoré sa rozhodnú pre interrupciu, musí byť zachované. Súčasťou lekárskej etiky je aj záväzok neposkytnúť tretím stranám citlivé osobné informácie, ktoré by mohli byť v budúcnosti použité proti žene.

Čo navrhuje zákon OĽANO?

X zavádza povinnosť žien uvádzať osobné a intímne informácie o ich súkromnom živote, spôsobe súlože (napríklad či sa jednalo o chránený styk, prerušovanú súlož a pod.) a tieto informácie núti poskytovateľov ďalej posunúť príslušným inštitúciám.

X Tieto informácie plánuje tiež zbierať od žien, ktoré vyhľadajú zdravotnú starostlivosť v súvislosti s prirodzeným potratom.

Špeciálne potreby žien, ktoré otehotnejú dôsledkom znásilnenia

V prípade, že zdravotné služby v súvislosti s interrupciou vyhľadá žena po znásilnení, musí jej byť poskytnutá citlivá a rešpektujúca starostlivosť. V takejto náročnej situácii sa považuje za neetické podmieňovať vykonanie interrupcie nadbytočnou administratívou alebo vyšetrovaním. Každá ďalšia prekážka kladená takýmto ženám, predstavuje psychickú záťaž hraničiacu až s týraním.

Čo navrhuje zákon OĽANO?

X predlžuje povinnú čakaciu lehotu zo 48 na 96 hodín.

X podrobuje ženy po znásilnení necitlivému prístupu keď núti poskytovateľov zbierať informácie o dôvodoch, navyše ich vystavuje pocitu ohrozenia súkromia, keď ukladá povinnosť tieto informácie posunúť tretím stranám.

Poskytnutie služieb reprodukčného zdravia bez zbytočného odďaľovania

Zavádzanie povinných časových lehôt WHO označuje za jeden zo spôsobov, ako sťažiť ženám dostupnosť bezpečnej interrupcie. Okrem iného takéto lehoty podceňujú a spochybňujú schopnosť žien robiť autonómne rozhodnutia. Vytvárajú ďalšiu prekážku a zbytočnú psychickú záťaž napríklad pre týrané ženy alebo ženy, ktorých tehotenstvo vzniklo v dôsledku násilia.

Čo navrhuje zákon OĽANO?

X predlžuje čakaciu lehotu zo 48 na 96 hodín

X zavádza ďalšie bariéry v podobe povinného „druhého odborného názoru“ v prípade zdravotných dôvodov na strane ženy či podozrenia na závažné vývojové chyby. Druhý odborný názor však nemôže pochádzať od lekára alebo lekárky, ktorí pôsobia v rovnakom zdravotníckom zariadení, v ktorom bola žena už vyšetrená. Znamená to, že sa bude musieť objednať a čakať na ďalší termín v inom zariadení, často v inom meste.

Pripomeňme, že nárok na druhý odborný názor má v týchto prípadoch žena už teraz. No podmienky, za akých má byť podľa návrhu odborný názor získaný, a povinnosť absolvovať vyšetrenie, môžu predstavovať reálnu prekážku získania druhého odborného názoru včas.

Dostupnosť služieb reprodukčného zdravia

WHO odporúča odstrániť finančné alebo iné bariéry, ktoré by sťažovali dostupnosť služieb reprodukčného zdravia pre ženy zo sociálne znevýhodneného prostredia a pre ženy so špeciálnymi potrebami.

Interrupcie by tak spolu s antikoncepciou mali byť hradené z verejného zdravotného poistenia a dostupné všetkým ženám, nielen tým, ktoré majú na ne finančné prostriedky. Informácie o metódach, podmienkach ako aj poskytovateľoch služieb reprodukčného zdravia by mali byť verejne prístupné.

Čo navrhuje zákon OĽANO?

X zavádza tzv. „zákaz reklamy“, ktorý je iným pomenovaním pre zákaz šírenia informácií o dostupnosti a podmienkach vykonania interrupcie v zdravotníckych zariadeniach. Relevantné informácie zakazuje šíriť aj organizáciám a občianskym združeniam. V kombinácii s výhradou vo svedomí (ktorá je tiež jednou z prekážok v dostupnosti bezpečných interrupcií) môže reálne znížiť alebo ohroziť dostupnosť informácií, na základe ktorých sa môžu ženy slobodne rozhodovať.

X nerieši finančnú dostupnosť interrupcie, ktorá by mala byť hradená z verejného zdravotného poistenia.

Informované a slobodné rozhodnutie

Ženy, ktoré sa ocitnú v situácii neplánovaného tehotenstva, majú právo na rešpektujúce zaobchádzanie. Majú byť informované zrozumiteľnou formou, bez pocitu nátlaku, posudzovania alebo diskriminácie, s prihliadnutím na ich individuálnu situáciu a potreby.

Čo navrhuje zákon OĽANO?

Čítajte viac

Miroslava Rašmanová
Ženské kruhy
 

Pozrite aj:

 
© N Press, 2020
Článok uverejnil portál DennikN.sk v rubrike Blog 20. 6. 2020 o 14:14.