Archív

Kontakty alebo KAM SA OBRÁTIŤ?

Verejné inštitúcie v Slovenskej republike, ktorých úlohou zo zákona je poskytovanie právnej pomoci v prípadoch diskriminácie:

 

Centrum právnej pomoci
Námestie slobody 12
P.O. BOX 125
810 00 Bratislava 1
02 44463040
02 44453080
info@legalaid.sk
www.legalaid.sk

 

Kancelária verejného ochrancu práv
Nevädzová 5
821 01 Bratislava – Ružinov
Adresa pre korešpondenciu:

Kancelária verejného ochrancu práv
P. O. BOX 1
820 04 Bratislava 24
www.vop.gov.sk

 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Kýčerského 5
811 05 Bratislava
Tel.: +421 2 208 501 11, 208 501 14
Fax: +421 2 208 501 35
info@snslp.sk

www.snslp.sk

 

Národná rada občanov so zravotným postihnutím v SR
Vajnorská 1
831 04 Bratislava
www.nrozp.sk

 

Webové stránky organizácií ľudí so zdravotným postihnutím:

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR

Liga proti reumatizmu na Slovensku

Organizácia muskulárnych dystrofikov SR

Premeny – Asociácia pacientov a pacientskych organizácií pre duševné zdravie

Slovenské hemofilické združenie

Slovenský zväz sclerosis multiplex

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Slovenský zväz telesne postihnutých

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike

Združenie nevidiacej a slabozrakej mládeže

Zväz diabetikov SR

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR

Asociácia nepočujúcich Slovenska – ANEPS

Asociácia organizácií sluchovo postihnutých v Slovenskej republike – AOSP

Liga za duševné zdravie SR