Archív
skripot

Aktivity expertnej platformy pre dáta o rovnosti

diskriminacia_webka

V rámci projektovej priority 5 funguje Platforma pre dáta o rovnosti (equality data), ktorej členmi a členkami sú odborníci a odborníčky z ústredných orgánov štátnej správy, akademických kruhov, ZMOS, UNDP a mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa danou problematikou. Platforma realizuje súbor aktivít Analýza potrieb v oblasti zhromažďovania údajov v rámci monitoringu dodržiavania zásady rovného zaobchádzania a návrh opatrení na jeho zlepšenie. Reaguje tak na pretrvávajúci nedostatok spoľahlivých dát v oblasti diskriminácie na Slovensku.

Doposiaľ sa uskutočnili štyri stretnutia platformy. Po druhom stretnutí v máji 2012 sa činnosť platformy sústredila na prípravu analýz tej-ktorej oblasti podľa pôsobnosti jej členov a členiek.

12. septembra sa uskutočnil okrúhly stôl za účasti členiek a členov platformy a širšej odbornej verejnosti z decíznej, akademickej i mimovládnej sféry. Spätná väzba z tejto aktivity ukázala, že odborníčky a odborníci vítajú znovuotvorenie diskusie a žiadajú v nej pokračovať, aby sa jej výsledky a dosiahnutý konsenzus pretavili do celoštátnej koncepcie štandardného zberu, analýzy, uchovávania a šírenia dát o rovnosti.

Záverečné stretnutie platformy sa uskutočnilo 19. septembra 2012. Malo za cieľ nielen vyhodnotiť prácu platformy, ale aj spracovať obsah realizovaných diskusií do podoby záverov a odporúčaní pre prax.

V súčasnosti sa pripravuje zborník diskusných príspevkov z okrúhleho stola, ktorý bude k dispozícii v tlačenej i v elektronickej podobe.

Pozrite aj:

Kontakt:

Úrad vlády SR
Sekcia ľudských práv a rovnakého zaobchádzania

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
tel.: 02-57 295 165
fax: 02-57 295 424
e-mail: slparz@vlada.gov.sk
www.mensiny.vlada.gov.sk

Občan, demokracia a zodpovednosť
Ul. 29. augusta č. 38, 811 09 Bratislava
tel./fax: 02-5292 0426, 5292 5568
e-mail: odz@odz.sksekretariat@odz.sk
www.odz.sk

Poradňa pre občianske a ľudské práva
Krivá 23, 040 01 Košice
tel./fax: 055–6806 180, 0908 69 55 31, 0949 33 83 96
e-mail: poradna@poradna-prava.sk
www.poradna-prava.sk

s podporou Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013) a Úradu vlády SR. Program bol vytvorený pre finančnú podporu napĺňania cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí, aby tak prispieval k dosiahnutiu cieľov Stratégie Európa 2020 v uvedených oblastiach. Program uskutočňuje Európska komisia.

Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované subjekty, ktoré môžu pomôcť pri formovaní rozvoja vhodnej a účinnej legislatívy a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci 27 členských štátov EÚ, krajín EZVO-EHP, v kandidátskych krajinách EÚ a krajinách pripravujúcich sa na kandidovanie.

Viac informácií na stránke: http://ec.europa.eu/progress

Za obsah tejto informácie zodpovedá občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť.