Archív
skripot

Dokumenty OSN

Všeobecná deklarácia ľudských práv (SK)
Všeobecná deklarácia ľudských práv (SK) – pdf

The Universal Declaration of Human Rights (EN)

Prijatá: Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN, 217(III)-A, 10. 12. 1948


Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (SK)

International Covenant on Civil and Political Rights (EN)

Prijatý: Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN, 16. 12. 1966
Nadobudol platnosť / účinnosť: 23. 3. 1976
Ratifikovaný: ČSSR – 23. 12. 1976, sukcesia SR – 28. 5. 1993
Zbierka zákonov: Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 120/1976 Zb. z 10. mája 1976 o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach – Príl. 1


Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (SK)

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (EN)

Prijatý: Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN, 16. 12. 1966
Nadobudol platnosť / účinosť: 3. 1. 1976
Ratifikovaný: ČSSR – 23. 12. 1976, sukcesia SR – 28. 5. 1993
Zbierka zákonov: Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 120/1976 Zb. z 10. mája 1976 o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach – Príl. 2

  • Hospodárska a sociálna rada OSN
    Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva
    Všeobecný komentár č. 20 Nediskriminácia v oblasti hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv (čl. 2 ods. 2) (SK)
    General Comment No. 20 Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (art. 2, para. 2) (EN)

Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (SK)

International Convention on the Elimination of All Forms of Ratial Discrimination (EN)

Prijatý: Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN, 21. 12. 1965
Nadobudol platnosť / účinnosť: 4. 1. 1969
Ratifikovaný: ČSSR – 29. 12. 1966, sukcesia SR – 28. 5. 1993
Zbierka zákonov: Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 95/1974 Zb. z 15. augusta 1974 o Medzinárodnom dohovore o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie


Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (SK)

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW (EN)

Prijatý: Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN, 18. 12. 1979
Nadobudol platnosť / účinnosť: 3. 9. 1981
Zbierka zákonov: Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 62/1987 Zb. z 13. mája 1987 o Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien


Dohovor o právach dieťaťa (SK)
Dohovor o právach dieťaťa – základné informácie (SK)
Dohovor o právach dieťaťa – v detskom jazyku (SK)

Convention on the Rights of the Child (EN)

Prijatý: Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN, 20. 11. 1989
Nadobudol platnosť / účinnosť: 2. 9. 1990
Ratifikovaný: 7. 1. 1991
Zbierka zákonov: Oznámenie federálneho Ministerstva zahraničných vecí č. 104/1991 Zb. o dojednaní Dohovoru o právach dieťaťa;
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 50/2003 Z. z. o zmene článku 43 ods. 2 Dohovoru o právach dieťaťa


Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (SK + EN)

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (EN)

Prijatý: Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN, 13. 12. 2006
Nadobudol platnosť / účinnosť: 3. 5. 2008
Ratifikovaný: 28. 4. 2010
Zbierka zákonov: Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí č. 317/2010 Z. z. o uzavretí Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím


Späť na Medzinárodné dokumenty