Archív
skripot

VYPOČÍTANÁ NESPRAVODLIVOSŤ. Zlyhávanie Slovenskej republiky v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom

diskriminacia_webka

Názov: VYPOČÍTANÁ NESPRAVODLIVOSŤ. Zlyhávanie Slovenskej republiky v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom

CALCULATED INJUSTICE. The Slovak Republic´s Failure to Ensure Access to Contraceptives

Autorky:

Christina Zampas, Roseanne Kross, Adriana Lamačková, Janka Debrecéniová
Center for Reproductive Rights (New York), Možnosť voľby, Občan, demokracia a zodpovednosť

Rok: marec 2011

Obdobie zberu dát – rozhovorov: apríl – september 2010

Typ: analytická správa
Abstrakt:

Cieľom správy je dokumentovať a analyzovať právne, politické a spoločenské faktory, ktoré vytvárajú prekážky v prístupe žien a dospievajúcich dievčat k modernej antikoncepcii.

Správa vychádza z hĺbkových rozhovorov s 29 ženami v reprodukčnom veku s rôznym sociálno-ekonomickým zázemím z okresov Prešov a Košice, a s 39 odborníčkami a odborníkmi, vrátane sociálnych pracovníčok/kov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (vrátane gynekologičiek/lógov a farmaceutiek) aj zástupkýň/cov mimovládnych organizácií pracujúcich so ženami. Opiera sa o výskum vnútroštátneho a medzinárodného práva a politík, ako aj publikované materiály týkajúce sa antikoncepcie.

Správa sa zaoberá zlyhávaním štátu v zabezpečovaní prístupu k finančne dostupným antikoncepčným prostriedkom pre ženy a ďalšími štrukturálnymi a spoločenskými prekážkami – absenciou povinnej, komplexnej a na dôkazoch založenej sexuálnej výchovy v školách, obmedzenými informáciami poskytovanými v gynekologických ambulanciách, ako aj vplyvom katolíckej cirkvi na Slovensku na súvisiacu legislatívu a politiku.

Obsahuje výsledky rozhovorov a venuje sa kľúčovým zdokumentovaným prekážkam – finančnej nedostupnosti antikoncepcie a nedostatku spoľahlivých informácií. Zaoberá sa aj niektorými následkami a možnosťou zmeniť situáciu.

V poslednej časti správa podáva prehľad porušovaných právnych a ľudskoprávnych štandardov. V závere zhŕňa odporúčania pre kľúčové zainteresované subjekty.

Na stiahnutie:

Pozrite aj:

 

Kontakt:

– Christina Zampas (Center for Reproductive Rights) – CZampas@reprorights.org
– Adriana Lamačková (CRR) – ALamackova@reprorights.org
– Adriana Mesochoritisová (Možnosť voľby) – adriana@moznostvolby.sk
– Janka Debreceniová (Občan, demokracia a zodpovednosť) – debreceniova@odz.sk