Archív

Diskriminačné správanie alebo ČO SA DEJE?

Diskriminačné správanie môže mať viacero foriem, ktoré sú opísané v antidiskriminačnom zákone:

Priama diskriminácia

K priamej diskriminácii z dôvodu veku dochádza, keď niekto s človekom zaobchádza menej priaznivo len preto, koľko má rokov (pričom problémom môže byť „vysoký“, ako aj „nízky“ vek). Mohol by to byť napríklad majiteľ/majiteľka pracovnej agentúry, ktorý/ktorá odmietne zaregistrovať uchádzača/uchádzačku o zamestnanie v oblasti programovania len preto, že tento/táto má 50 rokov s odôvodnením, že „firmy vyžadujú mladých pracovníkov a mladé pracovníčky“. Často sa stáva, že firmy automaticky ukončia pracovný pomer so zamestnancom/zamestnankyňou, ktorý/ktorá dosiahne dôchodkový vek, hoci vek je pre schopnosť vykonávať väčšinu povolaní úplne nepodstatný.

Nepriama diskriminácia

Môže to byť nejaký predpis, rozhodnutie, pokyn alebo aj zaužívaný postup, ktorý bez objektívnej príčiny znevýhodňuje nejakého človeka alebo určitú skupinu ľudí, hoci na prvý pohľad nie je proti nikomu namierený. Môže to byť napríklad požiadavka zamestnávateľa/zamestnávateľky, že uchádzač či uchádzačka o zamestnanie musia mať skončený konkrétny študijný odbor na istej škole, ktorú otvorili len pred pár rokmi. Automaticky sú tak vylúčení starší uchádzači a staršie uchádzačky, hoci majú možno rovnako kvalitné vzdelanie a navyše prax v odbore. To, že daná firma preferuje absolventov a absolventky jednej konkrétnej školy, je ale slabý argument na to, aby ospravedlnil nerovaké zaobchádzanie.

Podľa slovenského antidiskriminačného zákona je jednou z foriem diskriminácie aj obťažovanie.O obťažovaní hovoríme vtedy, keď niekto s človekom zaobchádza nepríjemne, urážlivo, ponižujúco, lebo má nad ním moc, alebo právomoci rozhodnúť o veciach dôležitých pre jeho život. Príkladom môže byť zlé zaobchádzanie majstrovej so staršími šičkami v továrni v zaostalom regióne. Tieto sa boja, že ak prídu o zamestnanie, pre ich pokročilý vek ich nikto viac nezamestná a továreň ich ľahko nahradí z radov čakajúcich nezamestnaných, mladších žien. Preto sú ochotné znášať ponižovanie, urážky, či neférové jednanie.

Zákon postihuje aj pokyn a nabádanie na diskrimináciu. Je teda protiprávne niekomu prikazovať, aby iného diskriminoval, alebo ho na takéto správanie nahovárať. Ak by teda daná majstrová konala na pokyn riaditeľa/riaditeľky, tento/táto by mohol/mohla byť postihnutý/postihnutá za diskrimináciu.

Takisto zákon chráni pred neoprávneným postihom (potrestaním) toho, kto sa sťažuje na diskrimináciu na kompetentných miestach alebo sa obráti na súd so žalobou, prípadne svedčí v prospech niekoho, kto bol diskriminovaný. Ak by sa starších šičiek zastala mladšia kolegyňa, vedenie by ju nemohlo potrestať len preto, že sa sťažovala.