Archív

Spôsoby diskriminácie alebo AKO SA TO DEJE?

Diskriminácia prostredníctvom aktívnej činnosti

Diskriminovať môže štát alebo súkromná či právnická osoba tým, že urobia konkrétne kroky, ktoré znevýhodňujú človeka z dôvodu jeho veku. Ak firma neprijme do zamestnania uchádzača/uchádzačku len preto, že má po päťdesiatke, hoci je vitálny/vitálna, aktívny/aktívna a spĺňa rovnaké požiadavky na danú prácu ako jeho maldší protikandidát/mladšia protikandidátka, svojím konaním sa dopúšťa diskriminácie. Ak policajti zbijú mladého človeka, ktorý náhodou ide okolo futbalového štadióna počas nepokojov, len preto, že bol rovnakého veku ako väčšina výtržníkov, a naopak, svalnatého muža stredného veku nechajú napokoji, hoci tento sa výtržností naozaj dopúšťa, možno uvažovať o diskriminácii, ktorej sa polícia dopúšťa svojim aktívnym konaním.

Diskriminácia prostredníctvom nečinnosti

Štát alebo iné subjekty však môžu diskriminovať aj svojou nečinnosťou. Ak napríklad štátne orgány nezasahujú vtedy, keď treba ochrániť práva či slobody starých či mladých ľudí. Napríklad vtedy, keď organizácie na ochranu ľudských práv upozorňujú na ponižujúce zaobchádzanie so starými ľuďmi v domovoch pre seniorov a porušovanie ich základných ľudských práv (napr. práva na súkromie a rešpektovanie tajnosti korešpondencie, zákaz neľudského zaobchádzania, právo na informácie, rešpektovanie osobnej slobody, apod.), čo sa často deje s tichým súhlasom rodinných príslušníkov či príslušníčok. Ak kompetentné štátne orgány tieto prípady neprešetrujú a nevykonajú zodpovedajúce kroky smerujúce k objasneniu a k potrebnej náprave, je dôvod hovoriť o diskriminácii starých ľudí, keďže štát zlyháva pri ochrane ich ľudských práv a ľudskej dôstojnosti.

Viacnásobná diskriminácia

Diskriminácia z dôvodu veku ide často ruka v ruke s diskrimináciou z iného dôvodu popísaného na tejto webstránke. „Dvojito“ diskriminovanou skupinou v prístupe k zamestnaniu sú napríklad ženy vo veku viac ako 45 rokov. V mnohých regiónoch Slovenska je to práve táto skupina ľudí, ktorej je najťažšie zamestnať sa. Dôvodom je na jednej strane blížiaci sa dôchodkový vek, na strane druhej fakt, že ženy v tomto veku zvyčajne nemali možnosť získať kvalitnú kvalifikáciu a často majú za sebou dlhšie obdobie strávené na materskej a rodičovskej dovolenke. Ak je takáto žena po 45ke navyše napríklad Rómka alebo lesba, môže sa stretnúť s viacnásbnou diskrimináciou, teda s problémom zamestnať sa nielen ako staršia žena, ale ešte aj kvôli rasovým či iným (homofobickým) predsudkom možných zamestnávateľov/zamestnávateliek.