Archív
skripot

O portáli

Informačno-vzdelávací portál Diskriminacia.sk je dlhodobým projektom združenia Občan, demokracia a zodpovednosť v oblasti ochrany ľudských práv a antidiskriminácie. Funguje na princípoch otvorenosti, interaktívnosti, spolupráce, zdieľania spoločného priestoru a transparentnosti.

Portál je univerzálnym otvoreným priestorom pre šírenie informácií o zásade rovného zaobchádzania, rovnosti, diskriminácii, jej prejavoch a príčinách aj o možných prístupoch k jej eliminácii. Obsahuje informácie o diskriminácii z dôvodu pohlavia/rodurasového a etnického pôvodu, veku, náboženstva a viery, sexuálnej orientácie a zdravotného postihnutia. Jedným z jeho cieľov je kvalitné, spravodlivé a nediskriminačné nastavenie slovenskej legislatívy, spoločenskej a právnej praxe a spoločenského povedomia, smerujúce k efektívnemu odstraňovaniu predsudkov a individuálnych aj štruktúrnych prejavov diskriminácie.

Portál sa zameriava na právne predpisy a normy Slovenskej republiky, Európskej únie aj medzinárodného práva a ich dôsledky pre každodenný život. Ponúka konkrétne teoretické a praktické informácie o právnych i mimoprávnych prostriedkoch ochrany a načrtáva možnosti alternatívnych prístupov k presadzovaniu rovnosti. Reflektuje tiež psychologické a sociologické aspekty diskriminácie. Informuje o aktuálnych udalostiach a plánovaných podujatiach.

Na portáli nájdete adresár verejných inštitúcií a mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú elimináciou diskriminácie, dôležité pojmy a odpovede na často kladené otázky. Prináša množstvo zaujímavých odkazov a liniek na ďalšie webové stránky a organizácie.

Na portáli sa používa rodovo citlivý jazyk, teda rozlíšenie ženského a mužského rodu v logických súvislostiach. I keď sa v niektorých prípadoch, najmä kvôli potrebe prehľadnosti textu, na stránke objaví iba mužský alebo iba ženský rod, rozumejú sa pod ním osoby oboch rodov.
 

Autorský kolektív a redakcia

Autorkami a autormi textov na portáli sú odborníčky a odborníci z oblasti práva, psychológie, sociológie a iných súvisiacich oblastí, ako aj ľudia, ktorí priamo pracujú s diskriminovanými osobami. K aktualizácii portálu tak prispievajú ľudia, ktorí sa – profesionálne alebo na dobrovoľníckej bázepodieľajú na vytváraní politík a legislatívy, smerujúcich k eliminácii diskriminácie na Slovensku, či už v prostredí mimovládnych organizácií, verejných inštitúcií alebo súkromého sektora.

Autorky obsahového zámeru a štruktúry portálu:
Šarlota Pufflerová, Janka Debrecéniová, Ľubica Trubíniová, Margaréta Vozáriková, Hana Fábry, Zuzana Fialová

Dizajn:
Táňa Zacharovská, Miroslav Kuka (redizajn)

Webmasterky:
Ľubica Trubíniová, Bibiána Pufflerová
e-mail: info@diskriminacia.sk