Archív
skripot

Analýzy a štúdie


ZMT2_obalka_tit_150x150

ŽENY – MATKY – TELÁ II: Systémové aspekty porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku

ODZ

Editorka: Janka Debrecéniová

Autorky: Janka Debrecéniová, Miroslava Hlinčíková, Ema Hrešanová, Zuzana Krišková, Zuzana Lafférsová, Martina Sekulová

Vydali: združenia Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy, Bratislava, 2016; dotlač 2018

Publikácia tematicky nadväzuje na predošlú publikáciu Ženy – Matky – Telá: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku, zameranú na zistenia o porušovaní ľudských práv žien a medzinárodne uznávaných zdravotníckych štandardov pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Do veľkej miery sa opiera o hĺbkové rozhovory s rodiacimi ženami o ich pôrodnej skúsenosti vo vybraných pôrodniciach a o monitoring niektorých aspektov poskytovania pôrodnej starostlivosti vo všetkých pôrodniciach v SR (zistenia z týchto rozhovorov a z monitoringu boli už predstavené v predošlej publikácii Ženy – Matky – Telá I). Zásadným spôsobom rozširuje a prehlbuje tieto predchádzajúce zistenia. Ako nóvum zároveň prináša aj perspektívu pôrodníkov, pôrodníčok a pôrodných asistentiek. Čítajte viac


VP_obal_s1_a1

Príklady dobrej praxe vo verejných politikách v oblasti rodovej rovnosti (aktualizované, s prílohou)

ODZ

Aktualizovaná štúdia, ktorú vydalo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, v prvej časti približuje spôsoby, akými verejné inštitúcie môžu uchopiť svoje záväzky vo vzťahu k zásade rovného zaobchádzania a využívať svoje postavenie a kompetencie na prelomenie zabehnutých diskriminačných štruktúr od mikro- cez mezo- až po makroúroveň. V druhej časti štúdia analyzuje jednotlivé príklady verejných politík v oblasti rodovej rovnosti so zameraním na kvalitatívne parametre, ktoré by mali kvalitné politiky na mikro-, mezo- a makroúrovni mať. Poskytuje dobré príklady zo zahraničia aj k praktickému premietnutiu kvalitatívnych prvkov týchto politík. Prináša aj niekoľko príkladov zo súkromných spoločností zavádzajúcich interné politiky rodovej rovnosti, ktoré by mohli verejné inštitúcie inšpirovať, ako postupovať pri tvorbe a implementácii opatrení na dosahovanie rodovej rovnosti, resp. pri efektívnom uplatňovaní princípu rovnosti u svojich zamestnankýň a zamestnancov. Čítajte viac


odz_c_128

Inštitucionálna ochrana ľudských práv vrátane ľudských práv žien – dobrá prax

ODZ

Štúdia, ktorú vydalo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, prináša základný pohľad na multidimenzionálny a intersekcionálny prístup k ochrane ľudských práv (žien), ktorý sa čoraz častejšie uplatňuje v medzinárodných ľudskoprávnych režimoch. Prax ukázala, že práve pri diskriminácii na základe pohlavia a rodu je často silný vplyv ďalších dôvodov nerovnosti, ako sú rasa, etnicita, spoločenská trieda či sexuálna orientácia. Na druhej strane jedinečné špecifiká rodovej rovnosti nemožno do takej miery prepájať s inými typmi diskriminácie. V niektorých otázkach, ako napríklad reprodukčné práva, rodovo podmienené násilie či úprava rodových vzťahov v legislatíve, sa verejné politiky musia osobitne zamerať na prevenciu a odstraňovanie diskriminácie žien. Čítajte viac


grafy_g_thumb

Inštitucionálna ochrana ľudských práv vrátane ľudských práv žien – dobrá prax

Titul: Inštitucionálna ochrana ľudských práv vrátane ľudských práv žien – dobrá prax

Vydalo: Občan, demokracia a zodpovednosť, január 2016

Štúdia prináša základný pohľad na multidimenzionálny a intersekcionálny prístup k ochrane ľudských práv (žien), ktorý sa čoraz častejšie uplatňuje v medzinárodných ľudskoprávnych režimoch. Prax ukázala, že práve pri diskriminácii na základe pohlavia a rodu je často silný vplyv ďalších dôvodov nerovnosti, ako sú rasa, etnicita, spoločenská trieda či sexuálna orientácia. Na druhej strane jedinečné špecifiká rodovej rovnosti nemožno do takej miery prepájať s inými typmi diskriminácie. V niektorých otázkach, ako napríklad reprodukčné práva, rodovo podmienené násilie či úprava rodových vzťahov v legislatíve, sa verejné politiky musia osobitne zamerať na prevenciu a odstraňovanie diskriminácie žien. Čítajte viac


POLP_Written_Comments_thumb_150x150

Alternatívna správa Výboru OSN pre práva dieťaťa (EN)

POĽP

Titul: Written Comments of the European Roma Rights Centre and Center for Civil and Human Rights, Concerning Slovakia. For Consideration by the Committee on the Rights of the Child at the 72nd Pre-Sessional Working Group (5 – 9 October 2015)

Vydali: Poradňa pre občianske a ľudské práva a Európske centrum pre práva Rómov, jún 2015
 
Poradňa pre občianske a ľudské práva v spolupráci s Európskym centrom pre práva Rómov (ERRC) vypracovala alternatívnu správu, v ktorej popisujú nedostatky v implementácii Dohovoru o právach dieťaťa zo strany Slovenskej republiky. Správu adresovali Výboru OSN pre práva dieťaťa, ktorý monitoruje dodržiavanie tejto medzinárodnej zmluvy zo strany jednotlivých členských krajín. V správe sa špecificky venujú pretrvávajúcim nedostatkom v dodržiavaní Dohovoru vo vzťahu k rómskym deťom na Slovensku. Čítajte viac


POLP_Vysetr_polic_nasilia_2014_thumb_154x154

Vyšetrovanie policajného násilia na Slovensku

Titul: Vyšetrovanie policajného násilia na Slovensku. Kritická správa za rok 2014

Vydala: Poradňa pre občianske a ľudské práva, jún 2015
 
Poradňa pre občianske a ľudské práva (POĽP) vydala kritickú správu, v ktorej popisuje nedostatky vo vyšetrovaní prípadov policajného násilia na Slovensku. Sčasti pritom vychádza z vlastných skúseností, keďže zabezpečovala a stále zabezpečuje poskytovanie bezplatnej právnej pomoci vo viacerých prípadoch namietaného násilia zo strany príslušníkov polície. Okrem iného ide o prípad rómskych chlapcov z Luníka IX šikanovaných na policajnej stanici v Košiciach z roku 2009 alebo prípad policajnej razie v Moldave nad Bodvou z roku 2013. Čítajte viac