Archív
skripot

Právne analýzy


v3t_rod

Právnička Janka Debrecéniová: Zmena interrupcií má vraj ženám pomôcť, v skutočnosti ich vážne ohrozuje

Ahoj mama.sk

Právna expertka Janka Debrecéniová (Občan, demokracia a zodpovednosť) predstavila svoj odborný pohľad na návrh zmeny interrupčného zákona, nedávno predloženého OĽaNO. Pre novú rubriku Tento týždeň píše portálu denníka Pravdy Ahojmama.sk vypracovala ucelenú analýzu problémov a nedostatkov, ktoré má tento návrh z hľadiska ľudských práv a nediskriminácie žien.

Analýzu prinášame v plnom znení.

Ešte ani nedoznel potlesk „hrdinom dnešných dní“, teda ženám, ktoré počas prvej vlny pandémie vyučovali, predávali, upratovali, liečili, starali sa, ošetrovali, varili a zarábali, a už tieto isté hrdinky, opäť v prvej línii, čelia ďalšej hnusobe – poslaneckému návrhu na zmeny interrupčnej legislatívy z dielne OĽaNO. Čítajte viac


Slov-Lex_UCPS_g_thumb_150x150

Hromadná pripomienka MVO k návrhu dôležitého ľudskoprávneho zákona

ODZ

Ministerstvo spravodlivosti pred 3 týždňami predložilo návrh zákona, ktorým sa majú novelizovať dva dôležité zákony z oblasti ľudských práv: zákon o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP), celoštátnej inštitúcie ustanovenej zákonom na presadzovanie ľudských práv a nediskriminácie na Slovensku a zákon o verejnom ochrancovi práv (VOP). Zainteresovanú verejnosť – najmä z prostredia ľudskoprávnych mimovládnych organizácií – však o tomto návrhu neinformovalo ani neusporiadalu odbornú diskusiu či širokú verejnú diskusiu na túto tému. Takisto ani nevyužilo možnosť konzultovať návrh zákona s relevantnými medzinárodnými organizáciami, napr. s Úradom Vysokého komisára OSN pre ľudské práva v Ženeve (UNHCHR) či s Európskou sieťou pre národné ľudskoprávne inštitúcie (ENNHRI) so sídlom v Bruseli, ktoré takúto možnosť ponúkajú. Čítajte viac


Medzery_ADZ_SNSLP_thumb

Medzery antidiskriminačného zákona

Analýza potreby novelizácie antidiskriminačného zákona a súvisiacich právnych predpisov

Autor a autorky: Ľubomír Čunderlík, Zuzana Pavlíčková, Soňa Rišianová

Vydalo: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 2017

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) na základe svojich skúseností a činnosti konštatuje, že účel antidiskriminačného zákona sa v praxi dostatočne nepremieta a použitie antidiskriminačného zákona v praxi má svoje úskalia. Stredisko preto odporúča pristúpiť k novelizácii antidiskriminačného zákona s cieľom zefektívniť jeho implementáciu a možnosti právnej ochrany diskriminovaných osôb. Čítajte viac


Z-M-T_obalka_thumb_pov_LT

ŽENY – MATKY – TELÁ: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku

Titul: ŽENY – MATKY – TELÁ: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku
Ľudskoprávny monitoring a výskumná analýza

Editorka: Janka Debrecéniová

Autorky: Kristína Babiaková, Janka Debrecéniová, Miroslava Hlinčíková, Zuzana Krišková, Martina Sekulová, Sylvia Šumšalová

Vydalo: Občan, demokracia a zodpovednosť, apríl 2015
 
Publikácia je prvou na Slovensku, ktorá sa zaoberá pôrodnou starostlivosťou v SR z pohľadu ľudských práv žien. Ponúka obe v súčasnosti chýbajúce perspektívy – perspektívu autentickej ženskej skúsenosti i ľudskoprávnu perspektívu, ktoré vzájomne dopĺňa a kombinuje. Je preto nielen prierezom vnútroštátnymi a medzinárodnými štandardmi ľudských práv žien, ktoré sa vzťahujú na pôrodnú starostlivosť, ale najmä spätnou väzbou od ich autentických nositeliek, získanou práve cez optiku ľudskoprávnych štandardov. Táto optika chýba aj verejnému diskurzu týkajúcemu sa uvedenej témy. Čítajte viac


POLP_Monitor_vybr_prav_predpisov_thumb_155x155

Monitoring vybraných predpisov v slovenskom právnom poriadku a analýza ich nesúladu s antidiskriminačným právom

Titul: Monitoring vybraných predpisov v slovenskom právnom poriadku a analýza ich nesúladu s antidiskriminačným právom
Monitoring a právna analýza

Vydala: Poradňa pre občianske a ľudské práva, február 2015
 
Poradňa pre občianske a ľudské práva uskutočnila monitoring vybraných predpisov v slovenskom právnom poriadku a analyzovala ich nesúlad s platnou domácou a medzinárodnou antidiskriminačnou legislatívou. Zamerala sa špecificky na popis diskriminačného dopadu vybraných ustanovení vo vzťahu k znevýhodneným príslušníkom/príslušníčkam rómskej menšiny. Cieľom analýzy je upriamiť pozornosť štátnych orgánov na tento nesúlad. Analytickej časti textu predchádza kapitola, ktorá približuje zákonnú definíciu priamej a nepriamej diskriminácie. V závere sú formulované odporúčania. Čítajte viac


odz_c_128

Zákaz diskriminácie z pohľadu judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva

Titul: Zákaz diskriminácie z pohľadu judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Právna analýza

Autorka: Zuzana Dlugošová

Vydalo: Občan, demokracia a zodpovednosť, január 2014
 
Analýza prináša základný prehľad o tom, ako sa pristupuje k problematike diskriminácie na pôde Rady Európy. V porovnaní s existujúcimi antidiskriminačnými smernicami, ktoré zaväzujú štáty EÚ, je rozsah uplatnenia zákazu diskriminácie podľa Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv neporovnateľne širší, keďže sa vzťahuje na oveľa rozsiahlejšiu škálu práv a slobôd aj dôvodov zákazu diskriminácie.

Stručný komparatívny úvod ilustruje rozdielnosť právnych základov na relevantných príkladoch z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, kde podstata prípadov siaha ďaleko za rozsah vymedzený antidiskriminačnými smernicami EÚ. V ďalšej časti sa analýza stručne zaoberá metodológiou pri posudzovaní diskriminácie a rozhodovacou praxou. V závere analyzuje diskriminačnú prax vo vzdelávaní rómskych žiakov a žiačok. Čítajte viac