Archív
skripot

Medzery antidiskriminačného zákona

Medzery_ADZ_SNSLP_thumb

Analýza potreby novelizácie antidiskriminačného zákona a súvisiacich právnych predpisov

Autor a autorky: Ľubomír Čunderlík, Zuzana Pavlíčková, Soňa Rišianová

Vydalo: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 2017

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) na základe svojich skúseností a činnosti konštatuje, že účel antidiskriminačného zákona sa v praxi dostatočne nepremieta a použitie antidiskriminačného zákona v praxi má svoje úskalia. Stredisko preto odporúča pristúpiť k novelizácii antidiskriminačného zákona s cieľom zefektívniť jeho implementáciu a možnosti právnej ochrany diskriminovaných osôb.

Analýza identifikuje problémové oblasti zákona a delí ich do troch skupín: hmotnoprávne ustanovenia, procesnoprávne ustanovenia a návrhy na spresnenie legislatívno-technickej povahy. Uvádza pojem a definíciu zásady rovnakého zaobchádzania, chránené dôvody, formy diskriminácie (vrátane viacnásobnej diskriminácie) a spoludiskriminované osoby. Osobitne analyzuje uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania a povinnosť jej dodržiavania vo vnútorných pracovných predpisoch, ako aj verejné poskytovanie tovarov a služieb podnikateľmi a nepodnikateľmi.

V časti o procesnoprávnych ustanoveniach sa analýza venuje nároku na náhradu nemajetkovej ujmy, určeniu neplatnosti skončenia pracovného pomeru, viacnásobnej diskriminácii ako priťažujúcej okolnosti, premlčaniu práv plynúcich z antidiskriminačného zákona aj súdnym poplatkom v konaniach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania.

V závere navrhuje aktualizáciu legislatívno-technickej povahy a spresnenie niektorých ustanovení alebo odkazov antidiskriminačného zákona.
 
ISBN 978-80-89016-88-4

Stiahnite si:

Medzery antidiskriminačného zákona (analýza – pdf, 1,53 MB)