Archív
skripot

Iné zdroje

Stručný prehľad slovenskej i zahraničnej literatúry, ktorá sa zaoberá témou (anti)diskriminácie:

 • Addison, N.: Religious Discrimination and Hatred Law. London and New York: Routledge-Cavendish, 2007.
 • Anderson, T. H.: The Pursuit of Fairness : A History of Affirmative Action. New York: Oxford University Press, Inc., 2004.
 • Baines, B., Rubio-Marin, R.: Introduction: Toward a Feminist Constitutional Agenda. In: Baines, B., Rubio-Marin, R. (eds.): The Gender of Constitutional Jurisprudence. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, s. 1-22.
 • Bamforth, N., Malik, M., O’Cinneide, C.: Discrimination Law: Theory and Context. Text and Materials. London: Sweet & Maxwell, 2008.
 • Barancová, H., Hodálová, I., Lacko, M., Matlák, J., Olšovská, A., Skičková, D., Toman, J.: Pracovné právo v európskej perspektíve. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009.
 • Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava: SPRINT – vydavateľská, filmová a reklamná agentúra, 2007.
 • Bargerová, Z., Divinský, B.: Integrácia migrantov v Slovenskej republike: Výzvy a odporúčania pre tvorcov politík. Bratislava: IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, 2008.
 • Barnard, C.: EC Employment Law. New York: Oxford University Press Inc., 2006.
 • Barnett, H.: Introduction to Feminist Jurisprudence. London, Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1998.
 • Bendyk, E., Lisowska, E.; Romanowicz, B. (ed.): The Future of Work : Poland, the Czech Republic and Slovakia faced with the challenges of a globalised world. Warsaw, the Heinrich Böll Foundation Regional Office Warsaw, 2006.
 • Bobek, M.: Rovnost jako právní problém. In: Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z. (eds.): Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 1-32.
 • Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z. (eds.): Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck, 2007.
 • Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M.: Antidiskriminační zákon : Komentář. Praha: C. H. Beck, 2010.
 • Boučková, P., Hubálek, M., Křístek, A. (ed.): Metodika hodnocení kritérií nediskriminačního přístupu k odměňování mužů a žen za stejnou práci či práci stejné hodnoty pro zaměstnavatele. Praha: Otevřená společnost o.p.s. v spolupráci s Poradnou pro občanství/Občanská a lidská práva, 2007.
 • Bröstl, A., Berdisová, L., Kolíková, M., Príbelský, P., Trnkócy, S.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2010.
 • Bútorová, Z.: Vnímanie rodovej rovnosti. In: Bútorová, Z. a kol.: Ona a on na Slovensku zaostrené na rod a vek. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2008.
 • Clements, P., Spinks, T.: The Equal Opportunities Handbook : How to Deal with Everyday Issues of Unfairness. London and Philadelphia: Kogan Page, 2006.
 • Cohen, B.: Remedies and Sanctions for Discrimination in Working Life under the EC Anti-Discrimination Directives. In: Cormack, J. (ed.): Discrimination in Working Life: Remedies and Enforcement. Towards the Uniform and Dynamic Implementation of EU Anti-Discrimination Legislation: The Role of Specialised Bodies. Report of the Fourth Experts’ Meeting, hosted by the Swedish Ombudsman against Ethnic Discrimination, 14 15 October 2003. Migration Policy Group, 2004. Dostupné na http://www.migpolgroup.com/multiattachments/2489/DocumentName/exp4e.pdf
 • Connolly, M.: Discrimination Law. London: Sweet & Maxwell Ltd., 2006.
 • Cook, R., Dickens, B., Fathalla, M.: Reproductive Health and Human Rights : Integrating Medicine, Ethics and Law. Oxford: New York: Oxford University Press Inc., 2003.
 • Craig, P., de Búrca, G.: EU Law: Texts, Cases and Materials. New York: Oxford University Press Inc., 2008.
 • Cviková, J. (ed.): Aká práca, taká pláca? Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní. Bratislava: Záujmové združenie žien Aspekt, 2007.
 • Cviková, J., Juráňová, J. (eds.): Ružový a modrý svet : Rodové stereotypy a ich dôsledky. Bratislava: Občan a demokracia a Aspekt, 2005.
 • Debrecéniová, J.: Antidiskriminačný zákon : Komentár. Bratislava: Občan a demokracia, 2008.
 • Debrecéniová, J.: Čo (ne)vieme o diskriminácii. Bratislava: Občan a demokracia, 2008.
 • Debrecéniová, J.: Pozitívny postup ako novodobá súčasť politík smerujúcich k zabezpečeniu rovnosti a jeho zakotvenie v medzinárodnom, európskom a slovenskom práve. In: Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Informačná kancelária Rady Európy: (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť. Zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 13. – 15. októbra 2005 v Tatranskej Štrbe v rámci riešenia štátneho programu výskumu a vývoja „Právne vedy a ich prínos k analýze procesu transformácie v podmienkach integrácie do EÚ“. Bratislava, SAP – Slovak Academic Press, spol. s r. o., 2005, s. 252-281.
 • Debrecéniová, J.: Zdravotné postihnutie v kontexte antidiskriminačnej legislatívy Európskej únie a Slovenskej republiky. In: Legislatíva a prax v oblasti zdravotného postihnutia. Bulletin vydaný z medzinárodného seminára organizovaného Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím. Bratislava: Národná rada občanov so zdravotným postihnutím, 2006.
 • Debrecéniová, J., Dlugošová, Z.: Report on Measures to Combat Discrimination – Directives 2004/43/EC and 2000/78/EC. Country Report 2010 – Slovakia. Human European COnsultancy, Migration Policy Group 2011.
 • Debrecéniová, J., Lajčáková, J.: Prečo neprijímať dočasné vyrovnávacie opatrenia na báze sociálneho statusu ich adresátov a adresátok. Materiál zo dňa 12. 8. 2007 spracovaný pre splnomocnenkyňu vlády SR pre rómske komunity. Nepublikované.
 • Debrecéniová, J., Očenášová, Z.: Rovnosť príležitostí žien a mužov na Slovensku: Správa o dodržiavaní smerníc EÚ týkajúcich sa rodovej rovnosti. Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, Network Women’s Program – Open Society Institute, 2005.
 • Debrecéniová, J., Pufflerová, Š.: Inšpektoráty práce a ich pôsobenie pri plnení záväzkov SR týkajúcich sa presadzovania dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a štátnozamestnaneckých vzťahoch : Výstupný materiál z projektu Zlepšenie situácie v oblasti antidiskriminácie so zameraním na vybrané aspekty dodržiavania zásady rovného zaobchádzania na trhu práce. Bratislava: Občan, demokracia a zodpovednosť, 2011.
 • De Schutter, O. (European Network of Legal Experts in the non-discrimination field): The Prohibition of Discrimination under European Human Rights Law : Relevance for EU racial and Employment Equality Directives. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005.
 • Dlugošová, Z.: Právna analýza Možnosti zberu, hodnotenia a monitoringu informácií o rómskom etniku v kontexte súčasnej antidiskriminačnej legislatívy na Slovensku. In: Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity: Prílohy k Stratégii sociálnej a ekonomickej integrácie rómskych komunít v Banskobystrickom samosprávnom kraji na obdobie 2007 – 2013. Bratislava: Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, 2007.
 • Doyle, B. J.: Disability Discrimination. Law and Practice. Bristol: Jordan Publishing Limited, 2005.
 • Drgonec, J.: Ústava Slovenskej republiky – Komentár. Šamorín: Heuréka, 2004.
 • Durbáková, V., Gimerová, Z., Liptáková, S. (zostaviteľky): Vybrané rozhodnutia súdov vo veciach práva na rovné zaobchádzanie. Košice: Poradňa pre občianske a ľudské práva, 2010.
 • Ellis, E.: EU Anti-Discrimination Law. New York: Oxford University Press Inc., 2005.
 • EQUINET, The European Network of Equality Bodies: New Tools for Promoting Equality. Brussels: Equinet, 2008.
 • European Roma Rights Center, Interights, Migration Policy Group: Strategické vedení soudných sporů o rasové diskriminaci v Evropě: Od principů k praxi. Příručka k teorii a praxi strategického vedení sporů se zvláštním zaměřením na rasovou směrnici ES. Preložené z anglického originálu Strategic Litigation of Race Discrimination in Europe: From Principles to Practice. Praha: Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, 2006.
 • European Disability Forum: EDF Analysis of the First Decision of the European Court of Justice on the Disability Provisions of the Framework Employment Directive. EDF, 06 – 14 December 2006. Dostupné na http://cms.horus.be/files/99909/MediaArchive/pdf/Analysis%20of%20the%20transposition%20and%20implementation%20of%20ETD%20Revised.pdf .
 • Filadelfiová, J.; Bútorová, Z. (ed.): Ženy, muži a vek v štatistikách na trhu práce. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2007.
 • Fredman, S.: Discrimination Law. New York: Oxford University Press Inc., 2002.
 • Fredman, S.: Women and the Law. New York: Oxford University Press Inc., 2002.
 • Fredman, S., Spencer, S. (eds.): Age as an Equality Issue. Portland, Oregon: Hart Publishing c/o, 2003.
 • Ghai, Y.: Účasť na správe vecí verejných a menšiny. Správa Minority Rights Group International. Nadácia Občan a demokracia – Minority Rights Group – Slovakia, 2002.
 • Gijzen, M.: Teórie o zdravotnom postihnutí a antidiskriminačnom práve zdravotne postihnutých – posun z medicínskeho na sociálny model. In: National Confederation of Disabled People – Greece, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím: Aktivisti a obhajcovia práv zdravotne postihnutých. Tréningová príručka. Bratislava: Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 2006.
 • Grygar, J.: Ochrana základních práv v Evropské unii. Praha: IFEC, 2001.
 • Guráň, P., Filadelfiová, J., Kotvanová, A.: Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania na trhu práce. Nadácia za toleranciu a proti diskriminácii, 2006.
 • Guráň, P., Gerbery, D., Kotvanová, A., Müncnerová, L.: Vnímanie ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania u dospelej populácie v SR (záverečná správa z výskumu). Bratislava: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 2007.
 • Gyárfášová, O., Sekulová, M.: Výskumné zistenia Inštitútu pre verejné otázky. In: Debrecéniová, J., Gyárfášová, O., Chorváthová, A., Ondrušek, D., Pufflerová, Š., Sekulová, M., Talian, V.: Na ceste k rovnosti. Bratislava: Občan a demokracia, 2008.
 • Gyuricsek, P.: Prehľad o tvorbe antidiskriminačného zákona. Bratislava: 2004. Materiál je dostupný na http://www.mensiny.vlada.gov.sk/data/files/273.doc.
 • Havelková, B.: Diskriminace na základě pohlaví. In: Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z. (eds.): Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 221-252.
 • Henley, R. (ed.): Straight Talk : gays, lesbians and bisexuals at work. Amsterdam: RFSL Sweden, 2004.
 • Holubová, B.: Sexuálne a šikanózne obťažovanie žien na pracovisku. Prienik do reprezentatívnych dát, prípadové štúdie a prevencia. Záverečná správa. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2007.
 • Lajčáková, J.: Dočasné vyrovnávacie opatrenia: Medzinárodný a ústavný rámec s návrhom legislatívnej úpravy. Analýza. Nadácia Milana Šimečku, 2008.
 • Lajčáková, J.: The Uneasy Road towards Remedying the Economic and Cultural Disadvantage of the Roma in Slovakia. In: International Journal on Minority and Group Rights. Martinus Nijhoff Publishers, 14. zväzok, 2007, s. 59-83.
 • Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné. Tretie doplnené a prepracované vydanie, 1. a 2. zväzok. Bratislava: IURA EDITION, spol. s r. o., 2006.
 • Lenhart, S. A.: Clinical Aspects of Sexual Harassment and Gender Discrimination: Psychological Consequences and Treatment Interventions. New York: Brunner-Routledge, 2004.
 • Mackinnon, C. A.: Women’s lives, men’s laws. United States of America: First Harvard University Press paperback edition, 2007.
 • Magurová, Z.: Zásada rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami (Vybrané aspekty). In: Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Informačná kancelária Rady Európy: (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť. Zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 13. – 15. októbra 2005 v Tatranskej Štrbe v rámci riešenia štátneho programu výskumu a vývoja Právne vedy a ich prínos k analýze procesu transformácie v podmienkach integrácie do EÚ. Bratislava, SAP – Slovak Academic Press, spol. s r. o., 2005, s. 238-251.
 • Makkonen, T.: (On the authority of the European Network of Legal Experts in the non-discrimination field): Measuring Discrimination : Data Collection and EU Equality Law. Luxembourg: European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Unit G2, 2006.
 • Mazák, J. a kol.: Základy občianskeho procesného práva. Tretie, podstatne prepracované a doplnené vydanie. IURA EDITION, 2007.
 • McColgan, A.: Discrimination Law: Texts, Cases, and Materials. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2000.
 • Mitrová, A., Kováľová, Z., Durbáková, V. (ed.): Príručka o právnych prostriedkoch ochrany pred diskrimináciou. Poradňa pre občianske a ľudské práva, 2006.
 • Nagl-Docekal, H.: Feministická filozofie : Výsledky, problémy, perspektivy. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007.
 • O’Dempsey, D., Jolly, S., Harrop, A.: Age Discrimination Handbook. London: LAG Education and Service Trust Limited, 2006.
 • Ondrisová, S.: Sexuálna orientácia. In: Neviditeľná menšina. Čo (ne)vieme o sexuálnej orientácii. Bratislava: Nadácia Občan a demokracia, Minority Rights Group – Slovakia, 2002, s. 13-21.
 • Overy, C., White, R. C. A.: The European Convention on Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2006.
 • Palmer, C., Cohen, B., Gill, T., Monaghan, K., Moon, G., Stacey, M., McColgan, A. (ed.): Discrimination Law Handbook. London: LAG Education and Service Trust Ltd., 2007.
 • Pružinská, J., Szabóová, M., Labáth, V.: Mediácia – príručka pre odbornú a laickú verejnosť. ARK – tréning, poradenstvo, mediácia, s. r. o. v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR a Ministerstvom financií SR. 2006.
 • Ritomský, M. (ed.): Mýty a predsudky : Najčastejšie predsudky voči menšinám a odpovede na ne. Ľudia proti rasizmu – občianske združenie, 2005.
 • Sekulová, M., Gyárfášová, O.: Diskriminácia a viacnásobná diskriminácia. Pohľady verejnosti na diskrimináciu, rovnosť a rovné zaobchádzanie. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2010.
 • Sowell, T.: Affirmative Action Around the World : An Empirical Study. New Haven & London: Yale University Press, 2004.
 • Stiegler, B.: Ako uplatňovať rodové hľadisko : Aspekty stratégie Európskej únie. Bratislava: Záujmové združenie žien Aspekt, 2002.
 • Strupek, D.: Rovnost a zákaz diskriminace před českými (obecnými) soudy. In: Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z. (eds.): Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 203-220.
 • Šišková, N.: Dimenze ochrany lidských práv v EU. Praha: ASPI Publishing, s. r. o., 2003.
 • Škobla, D., Leončikas, T., Štěpánková, M.: Etnicita ako štatistický ukazovateľ pri monitorovaní životných podmienok a diskriminácie : Analytická správa a odporúčania pre Slovenskú republiku. Rozvojový program OSN, Regionálny úrad pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov, 2008.
 • Škubal, J., Varga, P., Olšovská, A.: The Slovak Republic. In: Hiring the Best Qualified and Most Talented Employees : Handbook on Global Recruiting, Screening, Testing and Interviewing Criteria. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2008, s. 1261-1287.
 • Štěpánková, M., Čižinský, P.: Antidiskriminace: pravdy a mýty o rovnosti. Praha: Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, 2007.
 • The „All Clear“ Equal Project: All Clear : Lesbians, Gays & Bisexuals at Work. Stockholm: Fritt Fram, 2006.
 • Tobler, C. (European Network of Legal Experts in the non-discrimination field): Remedies and Sanctions in EC non-discrimination law. „Effective, proportionate and dissuasive national sanctions and remedies, with particular reference to upper limits on compensation to victims of discrimination.“ European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Unit D.3, 2005.
 • Vickers, L. (European Network of Legal Experts in the non-discrimination field): Religion and Belief Discrimination in Employment – the EU Law. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006.
 • Vlček, R., Hrubešová, Z.: Zdravotnícke právo. Bratislava: Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2007.
 • Williams, B.: The Idea of Equality. In: Laslett, P., Runciman, W. G. (eds.): Philosophy, Politics and Society. Second Series. London: Blackwell, 1965.
 • 92/131/EEC: Commission Recommendation of 27 November 1991 on the protection of the dignity of women and men at work. (92/131/EHS: Odporúčania Komisie z 27. novembra 1991 na ochranu dôstojnosti žien a mužov v práci.)