Archív
skripot

Verejný ochranca / verejná ochrankyňa práv

Verejný ochranca/verejná ochrankyňa práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. Na verejného ochrancu/verejnú ochrankyňu práv sa môže obrátiť každý bez ohľadu na vek, sociálny status, spôsobilosť na právne úkony či iné kritérium.

V zákonom ustanovených prípadoch (Článok 151a ods. 1 Ústavy SR) sa verejný ochranca/ochrankyňa práv môže podieľať na uplatnení zodpovednosti osôb pôsobiacich v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby porušili základné právo alebo slobodu fyzických osôb a právnických osôb. Všetky orgány verejnej moci poskytnú verejnému ochrancovi/ochrankyni práv potrebnú súčinnosť.

Pri uplatňovaní základných práv a slobôd v každodennom živote je potrebné, aby sa fyzické osoby aj právnické osoby domohli bez zbytočných formalít rýchlej právnej ochrany v prípade, ak sa domnievajú, že základné práva a slobody sú porušené konaním, rozhodovaním alebo nečinnosťou orgánov verejnej správy.

Inštitút verejného ochrancu/ochrankyne práv je zakotvený v Ústave Slovenskej republiky (ôsma hlava, druhý oddiel, článok 151a – Verejný ochranca práv). Verejný ochranca/ochrankyňa práv nemôže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie žiadneho orgánu. Môže príslušný orgán upozorniť, že jeho rozhodnutie alebo konanie je nesprávne alebo je nečinný. Je realizátorom tzv. „nežného práva“, v rámci ktorého svojou autoritou a apeláciou na príslušné orgány zabezpečuje výkon svojej pôsobnosti.

Čo môže vo vzťahu k orgánom verejnej správy urobiť verejný ochranca/verejná ochrankyňa práv pri vybavovaní podnetu?

1. vstupovať do objektov orgánov verejnej správy – orgány verejnej správy nie sú oprávnené zakázať vstup verejnému ochrancovi/verejnej ochrankyni práv do svojich priestorov, vrátane organizačných zložiek.

2. vyžadovať od orgánu verejnej správy, aby mu/jej poskytol potrebné spisy, doklady, ale aj vysvetlenia k veci, ktorej sa podnet týka, a to aj v prípade, ak osobitný predpis obmedzuje právo nahliadať  do spisov len pre vymedzený okruh subjektov – na žiadosť verejného ochrancu/verejnej ochrankyne práv sú orgány verejnej správy povinné poskytnúť mu/jej požadované informácie a vysvetlenia, predložiť mu/jej písomné stanovisko ku skutkovým a k právnym otázkam, súčasne sú povinné umožniť nahliadnutie do spisu alebo spis zapožičať, výnimkou sú informácie a vysvetlenia, ktoré tvoria štátom uznanú alebo uloženú povinnosť mlčanlivosti, kde ich poskytnutie je zamestnanec orgánu verejnej správy oprávnený odoprieť.

3. klásť otázky zamestnancom orgánu verejnej správy – Verejný ochranca/verejná ochrankyňa práv môže zamestnancom dotknutého orgánu klásť otázky ako v osobnom, tak aj v telefonickom či písomnom kontakte.

4. hovoriť  s osobami, ktoré sú zaistené v miestach, kde sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody,  disciplinárne tresty vojakov, ochranné liečenie, ochranná výchova, ústavné liečenie alebo ústavná výchova a v celách policajného zaistenia aj bez prítomnosti iných osôb. Ani písomný podnet osoby, ktorá je pozbavená osobnej slobody, alebo osoby, ktorej osobná sloboda je obmedzená, a ktorý je adresovaný verejnému ochrancovi/verejnej ochrankyni práv, nepodlieha úradnej kontrole.

5. byť prítomný na ústnom prejednávaní a klásť účastníkom konania a osobám zúčastneným na prejednávaní otázky.

 

Verejný ochranca/verejná ochrankyňa práv nemá pôsobnosť voči:

  • Národnej rade Slovenskej republiky,
  • prezidentovi Slovenskej republiky,
  • vláde  Slovenskej republiky,
  • Najvyššiemu   kontrolnému  úradu  Slovenskej  republiky,
  • Ústavnému  súdu  Slovenskej republiky,
  • spravodajským  službám,
  • rozhodovacím právomociam vyšetrovateľov  Policajného  zboru,
  • prokuratúre a súdom   (s   výnimkou   orgánov riadenia a    správy  súdov   a dôvodov predpokladajúcich disciplinárne previnenie  sudcu a prokurátora),
  • vo veciach operačnej a mobilizačnej povahy.

Kontakty:

Kancelária verejnej ochrankyne práv
Grösslingová 35
811 09 Bratislava (Staré Mesto)

Adresa pre korešpondenciu:
P. O. BOX 1
820 04 Bratislava 24

tel.: 02/323 63 701,702

fax: 02/323 63 703

e-mail: sekretariat@vop.gov.sk 
 
Ďalšie dôležité informácie nájdete na webovej stránke Verejného ochrancu/verejnej ochrankyne práv.