Archív
skripot

Iné právne predpisy SR

Dohovory Rady Európy
Prehľad dokumentov, ktoré Slovenská republika podpísala, ratifikovala alebo k nim pristúpila

 

Ďalšie zákony

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (zákon č. 211/2000 Z. z.)
Zákon o verejnom ochrancovi práv (zákon č. 564/2001 Z. z.)
Zákon o ochrane utajovaných skutočností (zákon č. 241/2001 Z. z.)
Správny poriadok (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní)
Zákon o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (zákon č. 576/2004 Z. z.)
Zákon o súdnych poplatkoch (zákon č. 71/1992 Zb.)
Občiansky súdny poriadok (zákon č. 99/1963 Zb.)