Archív
skripot

Centrum právnej pomoci

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia, ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t.j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby.

Keď žiadateľ/žiadateľka spĺňa podmienky nároku na právnu pomoc, centrum následne poskytne komplexnú právnu pomoc, ktorá môže mať formu:

• právneho poradenstva (konzultácie),
• mediácie (mimosúdne riešenie sporov),
• spísanie podania na súdy (príprava návrhov, žalôb a pod.),
• zastupovanie pred súdom určeným advokátom alebo centrom,
• vykonávanie úkonov súvisiacich s vyššie uvedeným a úplné alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených.
 
Centrum poskytuje právnu pomoc vo vnútroštátnych sporoch vo veciach:
• občianskoprávnych (napr. v sporoch týkajúcich sa nájmu bytu, vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nezaplatenia pôžičky, ochrany spotrebiteľa),
• rodinnoprávnych (napr. platenia výživného, zverenia dieťaťa do výchovy),
• pracovnoprávnych (v sporoch týkajúcich sa neplatnosti výpovede, pracovných podmienok, diskriminácie na pracovisku a pod.),
• obchodnoprávnych (napr. v spore z úverovej zmluvy s bankou, spore zo zmluvy o vkladovom účte),
• v konaní pred súdom v správnom súdnictve (napr. v konaní o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu, pri nečinnosti správneho orgánu a pod.),
• v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky,

v cezhraničných sporoch vo veciach občianskoprávnych, rodinnoprávnych, pracovnoprávnych a obchodnoprávnych,

v azylových veciach, v konaní o administratívnom vyhostení a v týchto veciach aj v konaní pred súdom v správnom súdnictve a v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

 
V prípade záujmu o služby centra sa môžete obrátiť osobne, písomne, telefonicky alebo e-mailom na pracovníkov a pracovníčky kancelárií centra, ktorí vám radi odpovedia na vaše prípadné otázky.
 
Kancelárie Centra právnej pomoci nájdete v Banskej Bystrici, Bratislave, Hlohovci, Humennom, Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Nitra, Prešove, Rimavskej Sobote, Svidníku, Trenčíne, Tvrdošíne, Žiline a Žiari nad Hronom. Konzultačné pracoviská sú v Banskej Štiavnici, Brezne, Čadci, Ilave, Leviciach, Levoči, Medzilaborciach, Nových Zámkoch, Prievidzi, Spišskej Novej Vsi a Veľkom Krtíši. (Poznámka: Konzultačné pracoviská sa v závislosti od klientskeho dopytu môžu meniť.)

 
V prípade, ak spĺňate uvedené podmienky a chcete, aby Vám centrum poskytlo právnu pomoc, je potrebné vyplniť Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci .
 

 
Na webovej stránke centra nájdete aj ďalšie dôležité informácie a kontakty.