Archív
skripot

Medzinárodné inštitúcie

Amnesty International
www.amnesty.org
Medzinarodná organizácia zaoberajúca sa porušovaním ľudských práv. Ich víziou je dodržiavanie ľudských práv zakotvených hlavne vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a iných medzinárodných dohodách a štandardoch.

Anti-Slavery International
www.antislavery.org
Organizácia proti otroctvu pracuje na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni na odstránení všetkých foriem otroctva na celom svete.

Centrum pre ekonomické a sociálne práva
www.cesr.org
Centrum prostredníctvom práva na vzdelanie, jedlo, vodu, zdravie, bývanie, prácu a iných ekonomických, sociálnych a kultúrnych práv presadzuje sociálnu spravodlivosť.

Výbor pre ochranu novinárov
www.cpj.org
Výbor pre ochranu novinárov je nezávislá nezisková organizácia, ktorá podporuje slobodu tlače po celom svete.

Európske centrum pre práva Rómov
www.errc.org
Centrum je medzinárodná verejnoprávna organizácia, ktorá bojuje proti rasizmu voči Rómom a porušovaniu ľudských práv Rómov prostredníctvom výskumu a rozvoju politiky a výchovy k ľudským právam.

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť
www.eige.europa.eu
Inštitút zaoberajúci sa rodovou rovnosťou v oblasti pracovnej, ekonomickej, politickej a taktiež sa dotýka násiliu páchaného v rámci rodov.

Organizácia pre migračnú politiku
www.migpolgroup.com
Nezávislá európska organizácia zaoberajúca sa pozitívnymi zmenami vyplývajúcimi z otvorenej a inkluzívnej spoločnosti, v ktorej majú všetci rovnaké práva, povinnosti a príležitosti.

Freedom House
www.freedomhouse.org
Nezávislá organizácia dozerajúca na dodržiavanie ľudských práv a rozšírenie slobody po celom svete.

Globálne práva
www.globalrights.org
Organizácia budujúca kapacity pre ochranu ľudských práv v krajinách, kde sú základné ľudské porušované.

Fond pre ľudské práva
www.thehrf.org
Organizácia bojujúca za ochranu ľudských práv na celom svete.

Medzinárodná humanitárna a etnická únia
www.iheu.org
Zoskupenie podporujúce spoločnosť založenú na racionalite, humanite, etnicite a rôznorodosti kultúry.

Komisia pre islamské ľudské práva
www.ihrc.org.uk
Komisia zaoberajúca sa dodržiavaním práv Moslimov.

Medzinárodná organizácia pre ľudské práva mladých
www.youthforhumanrights.org
Jej účelom je vzdelávať mladých ľudí v oblasti ľudských práv, aby sa stali obhajcami tolerancie a mieru.

Rada Európy
www.radaeuropy.sk
Medzinárodná organizácia, ktorej hlavným cieľom je ochrana ľudských práv a posilňovanie pluralitnej demokracie.

UNESCO
www.unesco.sk
Jeho cieľom je rozvoj medzinárodnej spolupráce a porozumenia v oblasti spoločenských a prírodných vied, výchovy a vzdelávania, kultúry, informácií, informatiky, komunikácie a životného prostredia.