Archív
skripot

Monitoring vybraných predpisov v slovenskom právnom poriadku a analýza ich nesúladu s antidiskriminačným právom

POLP_Monitor_vybr_prav_predpisov_thumb_155x155

Titul: Monitoring vybraných predpisov v slovenskom právnom poriadku a analýza ich nesúladu s antidiskriminačným právom
Monitoring a právna analýza

Vydala: Poradňa pre občianske a ľudské práva, február 2015
 
Poradňa pre občianske a ľudské práva uskutočnila monitoring vybraných predpisov v slovenskom právnom poriadku a analyzovala ich nesúlad s platnou domácou a medzinárodnou antidiskriminačnou legislatívou. Zamerala sa špecificky na popis diskriminačného dopadu vybraných ustanovení vo vzťahu k znevýhodneným príslušníkom/príslušníčkam rómskej menšiny. Cieľom analýzy je upriamiť pozornosť štátnych orgánov na tento nesúlad. Analytickej časti textu predchádza kapitola, ktorá približuje zákonnú definíciu priamej a nepriamej diskriminácie. V závere sú formulované odporúčania. Osobitne sa zdôrazňuje dôležitosť koncepčného procesu uplatňovania rovnosti (equality mainstreaming), ktorý umožňuje zamedziť diskriminačné dopady legislatívy na rôzne skupiny obyvateľstva hneď pri jej vzniku. Jeho dôsledné uplatňovanie v legislatívnom procese povedie k tvorbe kvalitnejších právnych predpisov, ktoré budú zohľadňovať princíp rovnosti a nediskriminácie vo v zťahu k všetkým obyvateľom a obyvateľkám SR.

Presadzovanie rovnosti a nediskriminácie je dôležitou súčasťou spravovania vecí verejných v moderných demokraciách. Slovenská republika je signatárom celého rámca medzinárodných zmlúv, ktoré zaväzujú zodpovedné štátne orgány presadzovať rovnosť v realizácii garantovaných práv a slobôd každého jednotlivca v spoločnosti. Tento záväzok okrem iného nevyhnutne zahŕňa, aby štátne orgány neprijímali legislatívne opatrenia, ktoré by obmedzovali realizáciu ľudských práv určitých skupín obyvateľstva a znevýhodňovali ich oproti zvyšku spoločnosti.

Slovenské štátne orgány, ktoré majú zákonodarnú iniciatívu, sú v rámci legislatívneho procesu neraz konfrontované so zásadnými pripomienkami ľudskoprávnych mimovládnych organizácii, ktoré poukazujú na diskriminačný dopad navrhovaného právneho predpisu na určité skupiny obyvateľstva, a tým jeho nesúlad s domácou a medzinárodnou legislatívou v tejto oblasti. Nedávno schválený návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv naznačuje, že štátne orgány si uvedomujú potrebu dôslednejšie zohľadňovať princíp nediskriminácie pri tvorbe legislatívy. Tento dokument sa špecificky dotýka aj implementácie medzinárodnoprávnych záväzkov do domácej legislatívy a konštatuje, že tejto otázke je potrebné venovať pozornosť už v procese samotnej tvorby právnych predpisov.

Analýza zohľadňuje platný právny stav k 2. februáru 2015.

Stiahnite si:

Analýza (260 kB, pdf)