Archív

Odkazy alebo KDE HĽADAŤ INFORMÁCIE?

Právne predpisy:

Právo Slovenskej republiky

Ústava Slovenskej republiky (zákon č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z.z., ústavného zákona č. 9/1999 Z.z. a ústavného zákona č. 90/2001 Z.z.)
Ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
Zákon č. 201/2007 Z. z. z 29. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
Zákon č. 192/1992 Zb. o registrácii cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)

Právo Európskej únie

Smernica č. 2000/78, ktorou sa ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní

Medzinárodné právo

Medzinárodný Pakt o občianskych a politických právach (OSN, 1966)
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Rada Európy 1950) v znení Protokolu č. 11, s Dodatkovým protokolom a protokolmi č. 4, 6, 7, 12 a 13.

Literatúra:

Čič, M. a kolektív: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Martin, Matica slovenská 1997.
Fialová, Z.: Ľudské práva. In Bútora, M., Kollár, M., Mesežnikov, G. (eds) Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2008.
Juran, J.: K dvom žiadostiam o zaregistrovanie cirkvi. In Moravčíková, M., Valová, E. Ročenka Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví 2002. Bratislava, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví 2003.
Lojda, M. (ed.): Európa a nové náboženské hnutia. Bratislava, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví 2003.
Muslims in the European Union. Discrimination and Islamophobia. Brussels, EUMC 2006.