Archív

Prostredia diskriminácie alebo KDE SA TO DEJE?

V zamestnaní a v povolaní:

Ak je niekto znevýhodnený pri prijímaní do zamestnania preto, akého je vierovyznania, prípadne trpí v práci napríklad neodôvodnene horšími pracovnými podmienkami v porovnaní s inými, nižším odmeňovaním, prípadne šikanovaním pre svoju vieru. Diskriminačné by tiež bolo, ak by napríklad živnostenský úrad robil problémy pri ohlásení živnosti na predaj buddhistických náboženských predmetov a literatúry v meste XX.

V škole:

Šikanovanie zo strany spolužiakov/spolužiačok, znevýhodňovanie pri hodnotení učiteľmi/učiteľkami či pri prijímacích pohovoroch. Šikanovanie pri ústnej skúške na vysokej škole zo strany skúšajúceho/skúšajúcej voči moslimskej žene za jej odlišný odev a správanie.

V zdravotníctve:

Ak napríklad v nemocnici kladú moslimskej pacientke prekážky, aby sa modlila v súlade s pravidlami svojho náboženstva s odôvodnením, že to mohlo “dráždiť” spolupacientov/spolupacientky.

V sociálnej oblasti:

Ak napríklad útulok pre bezdomovcov a bezdomovkyne odmietne prijať bezdomovca/bezdomovkyňu len preto, že vyznáva “čudné náboženstvo”.

V oblasti poskytovania tovarov a služieb:

Ak podnikateľ-majiteľ/podnikateľka-majiteľka nájomného domu odmietne prenajať svoje priestory náboženskej spoločnosti bez racionálneho dôvodu, len preto, že mu dané náboženstvo “nie je sympatické”.

Na úrade:

Odmietnutie či umelo vytvorené byrokratické prekážky v registrovaní náboženskej komunity, hoci táto spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky. Neodôvodnené menej priaznivé zaobchádzanie štátu s členmi a členkami neregistrovaných cirkví v porovnaní s členmi a členkami tých, čo sú registrované.

Na polícii, na súde:

Neúčinná právna ochrana proti porušovaniu slobody vierovyznania zo strany iných osôb pre niektoré náboženské komunity, či obťažovanie pri pasovej kontrole na letisku.

V rôznych iných situáciách:

odmietnutie mládežníckej záujmovej organizácie Turista prijať nového člena/členku preto, že vyznáva „zvláštne náboženstvo“, hoci podľa stanov združenia sa členom či členkou môže stať každý človek bez rozdielu.