Archív

Spôsoby diskriminácie alebo AKO SA TO DEJE?

Diskriminácia prostredníctvom aktívnej činnosti

Diskriminovať môže štát alebo súkromná či právnická osoba tým, že urobia konkrétne kroky, ktoré znevýhodňujú človeka preto, akého je vierovyznania. Ak zamestnávateľ či zamestnávateľka neprijme do zamestnania uchádzača/uchádzačku len preto, že si myslí, že dotyčný/dotyčná prináleží k Svedkom Jehovovým, svojím konaním sa dopúšťa diskriminácie (a to bez ohľadu na to, či naozaj k nim prináleží alebo nie).

Diskriminácia prostredníctvom nečinnosti

Štát alebo iné subjekty však môžu diskriminovať aj svojou nečinnosťou, napríklad ak štátne orgány nezasahujú vtedy, keď treba ochrániť práva či slobody ľudí vyznávajúcich menšinové náboženstvá.

Sloboda vierovyznania patrí medzi základné ústavné práva. Štát je povinný poskytnúť všetkým obyvateľom a obyvateľkám rovnakú ochranu pred narušovaním realizácie tohto práva inými osobami. To znamená, že ak extrémisti/extrémistky narušia pokojný priebeh bohoslužieb či zneuctia cintorín a štátne orgány voči nim neprijmú adekvátne kroky, vedúce k tomu, aby sa daná činnosť už neopakovala, môžeme hovoriť o porušení slobody vierovyznania. Ak však štátne orgány zasahujú pri ochrane zhromaždení, pamätných miest alebo bohoslužieb iba vybraných cirkví, pri ostatných cirkvách môžeme hovoriť o diskriminácii prostredníctvom nečinnosti. Štát si vtedy neplní svoje povinnosti práve voči istým skupinám ľudí, znemožňujúc im tak realizáciu svojich práv.

Diskriminovať nečinnosťou môže však napríklad aj škola, keď nezakročí proti praktikám šikanovania medzi spolužiakmi/spložiačkami či zamestnávateľ/zamestnávateľka, ktorý/ktorá neurčí čerpanie dovolenky zamestnancovi/zamestnankyni židovského vierovyznania, hoci tak urobil vo vzťahu ku všetkým ostatným zamestnancom a zamestnankyniam na svojom pracovisku, ktorí/ktoré sú inej ako židovskej viery.

Sprievodné javy diskriminácie: netolerancia, extrémizmus, fundamentalizmus

Diskriminácia z dôvodu náboženstva či vierovyznania sa často spája s náboženskou netoleranciou obyvateľstva, podporovanou či dokonca provokovanou alebo len ticho tolerovanou štátnou mocou. Takáto netolerancia sa môže spájať s otvoreným odmietaním cudzieho či neznámeho, v tomto prípade vonkajších prejavov iných náboženstiev, napr.:
– výzor (brada moslimov, oholené hlavy budhistov)
– oblečenie (zahalené telo a vlasy moslimských žien)
– správanie, zvyky ľudí (židovský šabat)
– náboženské rituály, ktorým nezasvätení nerozumejú, ap.

Toto odmietanie môže nabrať formu extrémizmu, teda uchyľovania sa k násilnému vyjadrovaniu odporu proti iným náboženstvám (rušenie obradov, napádanie duchovných, znesväcovanie cintorínov, poškodzovanie svätýň či priame fyzické útoky na zástancov a zástankyne daného náboženstva ap.). Príkladom neznášanlivosti a extrémizmu je hnutie skinhead vo viacerých európskych krajinách, vrátane Slovenska.

Na druhej strane niektoré náboženské skupiny reagujú na odmietanie tým, že sa uchyľujú k fundamentalizmu, teda radikálnemu ponímaniu vlastného náboženstva, spravidla takisto s prvkami násilia voči všetkým „neveriacim“. V poslednom čase sa veľa hovorí najmä o islamskom fundamentalizme, avšak v Európe máme do činenia napríklad aj s katolíckym fundamentalizmom v radikálnom krídle Írskej republikánskej armády, v Izraeli so sionistickým fundamentalizmom, a pod. Príkladov je, žiaľ, neúrekom.

Diskriminácia a činnosť siekt

Sektami sa na Slovensku spravidla rozumejú náboženské skupiny založené na fanatickom vierovyznaní, prípadne priamo na podvodoch ich zakladateľa/zakladateľky, ktoré výrazným spôsobom narušujú mravný vývoj najmä mládeže, svojou ideológiou ohrozujú ľudské životy, zdravie alebo majetok a porušujú zákony.

Už dlhšie sa objavuje vo verejnej diskusii otázka, ako môže štát chrániť občanov a občianky pred nebezpečným vplyvom siekt. Všetky negatívne činnosti siekt sú postihnuteľné na základe existujúcich zákonov, preto nie je potrebné prijímať nový zákon za týmto účelom, stačí ak štátne orgány budú účinne uplatňovať svoje právomoci. Najlepšou ochranou proti manipulácii ľudí skupinami podvodníkov je osveta a zvyšovanie informovanosti tak, aby sa ľudia sami vedeli proti ich škodlivým vplyvom brániť.