Archív

Odkazy alebo KDE HĽADAŤ INFORMÁCIE?

Právne predpisy

Právo Slovenskej republiky:

Ústava Slovenskej republiky
Ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd

Zákon NR SR č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)

Koncepcia rovnosti príležitostí žien a mužov, schválená Vládou SR (2001), slov.

Národný akčný plán pre ženy, základný programový dokument vypracovaný v zmysle záverov 4. Svetovej konferencie o ženách v Pekingu, v septembri 1997 schválený vládou SR (časť týkajúca sa násilia páchaného na ženách), slov.


Právo Európskej únie:

Plán uplatňovania rovnosti žien a mužov, 2006-2010

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z  5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolaniaSmernica2006/54/ES v .pdf formáte

Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu Smernica 2004/113/ES v .pdf formáte

Zmluva z Amsterdamu, články týkajúce sa rovnosti príležitostí a iné právo: Equality for women and men/European Community acts

Medzinárodné právo:

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (OSN, 1966)

Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (OSN, 1965)

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Rada Európy, 1950) v znení Protokolu č. 11, s Dodatkovým protokolom a protokolmi č. 4, 6, 7, 12 a 13 (Protokol č. 12 ustanovuje absolútny zákaz rasovej diskriminácie)

Dokumenty OSN

Všeobecná deklarácia ľudských práv/Universal Declaration of Human Rights, 10. december 1948, angl.

Convention on the Political Rights of Women, Opened for signature and ratification by General Assembly resolution 640(VII) of 10 December 1952, ratifikácia Slovenskom 1993, angl. 

CEDAW (Convention on the elimination of all form of discrimination against woman), Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien,  prijatý na 34. Valnom zhromaždení OSN 18. decembra 1979 a ratifikovaný Slovenskou republikou 28. mája 1993

Aktualizácia východiskovej správy Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, slov.

Závery IV. svetovej konferencie o ženách v Pekingu 1995, angl., (plné znenie 644 kB) 

Národný akčný plán, rozpracované závery Pekingu pre Slovensko

Národná správa SR o implementácii Pekingskej Akčnej platformy, 23. OZ VZ OSN v New Yorku v dňoch 5. – 9. 6. 2000 

Platforma pro akci,závery Peking 95 v češtine

Dokumenty a dohovory týkajúce sa násilia páchaného na ženách

Deklarácia o odstránení násilia páchaného na ženách, prijatá valným zhromaždením OSN v r. 1993, slov.

Declaration on the Elimination of Violence against Women, angl.

Dokumenty a dohovory týkajúce sa reprodukčných práv

Rezolúcia Európskeho parlamentu o reprodukčných a sexuálnych právach a zdraví, schválená 2. 7. 2002 v Európskom parlamente, slovenský preklad 

Akčný program OSN medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji – Káhira 1994  (Program of Action of the International Conference on Population and Development – ICPD – Cairo 1994, United Nations), slov. preklad

Publikácie v češtine

dostupné na stránke MPSV ČR (http://www.mpsv.cz/cs/):
ESF – Rovnost žen a mužů v projektových přihláškách
Jak vypracovat plán rovnosti žen a mužů 
Proč a jak vypracovat plán rovnosti žen a mužů 
Příručka na cestu k rovnosti žen a mužů 
Informativní metodika Rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů
Výsledky sociologického výzkumu Obraz ženy v médiích a reklamě a jeho vliv na veřejné mínění o rovnosti mužů a žen (srpen 2003) 
Zásada nediskriminace v právu Evropské Unie 
Afirmativní akce: současné postoje soudů (Mezinárodní organizace práce – MOP)
Daně, organizace pracovní doby a zaměstnanost žen v EU 
Pozitivní akce v oblasti rovnosti mužů a žen (Rada Evropy – RE)

 Literatúra:

Badinter, E.: XY. Identita muža. Bratislava, Aspekt 1999.
Cviková, J. – Juráňová, J. – Kobová, Ľ.: Žena nie je tovar. Bratislava, Aspekt 2005.
Cviková, J. – Juráňová, J.: Ružový a modrý svet : Rodové stereotypy a ich dôsledky. Bratislava, Občan a demokracia a Aspekt 2003.
Čič, M. a kolektív: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Martin, Matica slovenská 1997.
Debrecéniová, J.: Čo (ne)vieme o diskriminácii. Bratislava, Občan a demokracia 2006.
Fialová, Z.: Ľudské práva. In: Bútora, M., Kollár, M., Mesežnikov, G. (eds.) Slovensko 2007. 
Oakleyová, A.: Pohlaví, gender a společnost. Praha, Portál 2000.
Stiegler, B.: Ako uplatňovať rodové hľadisko. Bratislava, Aspekt 2002. Ako uplatňovať rodové hľadisko (Gender Mainstreaming), Barbara Stiegler, preklad z nemeckého originálu (Aspekt) slov.   
Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2008.
Pietruchová, O. – Mesochoritisová, A.: Rodová rovnosť v organizácii – stručná sprievodkyňa.Bratislava, Okat 2007. (Publikáciu v .pdf formáte si môžete stiahnuť tu, v tlačenej forme objednať na mailovej adreseporadna@rodovarovnost.sk)
Príručka o rodovej rovnosti EQUAL, slov.   

Internetové zdroje informácií:

http://www.aspekt.sk
http://www.esfem.sk
http://www.feminismus.cz
http://www.feminist.com
http://www.gender.sk
http://www.odz.sk
http://www.rodicovstvo.sk
http://www.zabanaprameni.cz