Archív

Prostredia diskriminácie alebo KDE SA TO DEJE?

V zamestnaní a v povolaní

O diskrimináciu v zamestnaní a v povolaní ide, ak je niekto znevýhodnený pri prijímaní do zamestnania preto, akého je pohlavia, prípadne trpí v práci napríklad neodôvodnene horšími pracovnými podmienkami v porovnaní s inými, nižším odmeňovaním za rovnakú prácu, prípadne ďalšími prejavmi sexizmu. Príkladom môže byť situácia, keď na vedúce miesto z dvoch rovnocenných kandidátov – muža a ženy – vyberú muža iba kvôli jeho príslušnosti k mužskému rodu. Diskrimináciou ale tiež bude, ak sa v zamestnaní automaticky očakáva, že ženy budú tie, ktoré sa postarajú o návštevy (napr. varenie kávy a pod.). Ďalším problémom je prefeminizovanie niektorých zamestnaní, s čím sa spája znižovanie spoločenskej prestíže a platového ohodnotenia (školstvo, nižší zdravotnícky personál).

V škole

V školskom prostredí ide v prvom rade o rozdielny prístup k dievčatám a chlapcom. Dievčatám sa oveľa menej toleruje neposednosť a neporiadnosť. Chlapci sa naopak chápu ako prirodzene živší a aktívnejší. Je tiež dokázané, že učitelia a učiteľky venujú dve tretiny svojej pozornosti chlapcom a len jednu tretinu dievčatám. Vyplýva to jednak z toho, že chlapci sú vychovávaní k priebojnosti a k aktivite, a dievčatá sú vychovávané v zmysle poslušnosti, čistoty, slušnosti a pod.

Problémom sú aj učebnice, ktoré ešte stále zobrazujú mužov a ženy (dievčatá a chlapcov) stereotypne a prisudzujú im určité roly. Chlapci majú dobýjať svet a dievčatá sa majú starať o domácnosť. V učebniciach sú obrázky a texty, v ktorých ženy varia a starajú sa o deti, resp. sú pasívne, chlapci naopak cestujú, študujú, športujú a pohybujú sa vo verejnej sfére. V učebniciach dejepisu sa ženy viac-menej nevyskytujú, resp. len ako manželky alebo milenky. Je zaujímavé, že pri jednom výskume deti prekladali anglický rodovo neutrálny výraz „English teacher“ ako „učiteľ angličtiny“ napriek tomu, že počas svojej školskej dochádzky poznali len učiteľky angličtiny. Jazyk je teda veľmi dôležitým nástrojom na odrážanie a konzervovanie rodových stereotypov.

V sociálnej oblasti

V sociálnej oblasti sa ženy diskriminujú nepriamo, napríklad tým, že opatrovateľský príspevok predstavuje smiešnu sumu, pričom v domácnostiach sa o nevládnych (rodičov, deti, partnera/partnerku) starajú prevažne ženy.

V oblasti poskytovania tovarov a služieb

Ide napríklad o vyžadovanie vstupného na diskotéku od mužov, ale nie od žien.

Na polícii, na súde

Pri rozvodových konaniach sú zväčša diskriminovaní muži, pretože sa deti z rozvádzajúcich sa rodín pririeknu žene ako matke, často bez ohľadu na okolnosti.

Štát

Štát koná diskriminačne, ak bagatelizuje prípady nerovnakého zaobchádzania s mužmi a so ženami a ak nepredchádza a nerieši situáciu, ktorá znevýhodňuje jednu skupinu obyvateľov.