Archív

Odkazy alebo KDE HĽADAŤ INFORMÁCIE?

Právne predpisy

  • Právo Slovenskej republiky:

Ústava Slovenskej republiky (zákon č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z.z., ústavného zákona č. 9/1999 Z.z. a ústavného zákona č. 90/2001 Z.z.)
Ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd
Zákon NR SR č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)

  • Právo Európskej únie:

Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod

  • Medzinárodné právo:

Medzinárodný Pakt o občianskych a politických právach (OSN, 1966)
Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (OSN 1965)
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Rada Európy 1950) v znení Protokolu č. 11, s Dodatkovým protokolom a protokolmi č. 4, 6, 7, 12 a 13. (Protokol č. 12 ustanovuje absolútny zákaz rasovej diskriminácie)

Literatúra:

Čič, M. a kolektív: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Martin, Matica slovenská 1997.
Fialová, Z.: Ľudské práva. In Bútora, M., Kollár, M., Mesežnikov, G. (eds) Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2008.
Debrecéniová, J.: Čo (ne)vieme o diskriminácii. Bratislava, Občan a demokracia 2006.
Milo, D.: Rasistický extrémizmus v Slovenskej Republike. Bratislava, Ľudia proti rasizmu.

Internetové zdroje informácií:

Sekcia ľudských práv a menšín Úradu vlády Slovenskej republiky
Rada vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny