Archív

Prostredia diskriminácie alebo KDE SA TO DEJE?

V zamestnaní a v povolaní

Ak je niekto znevýhodnený pri prijímaní do zamestnania preto, akého je etnického pôvodu, prípadne trpí v práci napríklad neodôvodnene horšími pracovnými podmienkami v porovnaní s inými, nižším odmeňovaním za rovnakú prácu, prípadne šikanovaním pre svoj pôvod. Príkladom môže byť situácia, keď na miesto vyžadujúce vysokoškolskú kvalifikáciu neprijmú Róma/Rómku, ktorý/ktorá má doktorát, ale prijmú neróma/nerómku so stredoškolským vzdelaním. Diskrimináciou ale tiež bude, ak v obci s väčšinou maďarského obyvateľstva v zamestnaní šikanujú kolegu/kolegyňu, len preto, že nerozumie po maďarsky.

V škole

Môže to byť napríklad šikanovanie zo strany spolužiakov/spolužiačok, znevýhodňovanie pri hodnotení učiteľmi/učiteľkami či pri prijímacích pohovoroch. Ak sa učitelia a učiteľky riadia stereotypmi a pri krádeži v šatni bez dôkazov automaticky obvinia rómskeho žiaka/rómsku žiačku, je to takisto diskriminačné.

V zdravotníctve

Diskrimináciou je, ak napríklad v pôrodnici umiestňujú rómske ženy oddelene, na špeciálnu izbu (segregácia), alebo ak im lekári/lekárky vykonajú rôzne zákroky bez ich súhlasu, hoci súhlas pacientky je nevyhnutný na každý zákrok a u „bielych“ žien si ho vždy zadovážia. Diskrimináciou je tiež odmietnutie lekára/lekárky vyšetriť pacienta/pacientku preto, že tento/táto je rómskeho pôvodu.

V sociálnej oblasti

Neinformovanie alebo nepriznávanie (napr.) rómskym rodinám sociálne práva, ktoré im podľa zákona prináležia.

V oblasti poskytovania tovarov a služieb

Bezdôvodné odmietnutie obsluhy verejných toaliet vpustiť dnu Róma/Rómku, odmietnutie predavačky vydať oblečenie na vyskúšanie rómskej zákazníčke atď.

Na úrade

Uprednostnenie vo verejnej súťaži firmy, ktorej majiteľ/majiteľka má rovnakú národnosť ako úradník/úradníčka, hoci ponuka konkurenčnej firmy bola lepšia. Prideľovanie grantov a dotácií z eurofondov na základe etnickej príslušnosti žiadateľa/žiadateľky.

Na polícii, na súde

Neúčinná právna ochrana proti rasovo motivovaným útokom na život, zdravie a majetok, zaujatosť súdu proti strane – príslušníkovi/príslušníčke inej národnosti či etnika.

V rôznych iných situáciách

Napríklad odmietnutie mládežníckej záujmovej organizácie Turista prijať nového člena/novú členku preto, že je Róm/Rómka, hoci podľa stanov združenia sa členom/členkou môže stať každý človek bez rozdielu.