Archív
skripot

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva

diskriminacia_webka

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu je orgán, na ktorý sa môžu obracať jednotlivci, voči ktorým zmluvné strany Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd porušili práva, ktoré z tohto dohovoru vyplývajú. Zmluvnými stranami dohovoru sú jednotlivé štáty, ktoré ho podpísali.

Porušenie článku 14 dohovoru, ktorý obsahuje zákaz diskriminácie, však možno namietať len v súvislosti s inými právami, ktoré dohovor garantuje.

.

  • Diskriminácia z dôvodu pohlavia/rodu (nedostatočné zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti pri domácich pôrodoch), v spojení s porušením práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života: Ternovszky proti Maďarsku
  • Diskriminácia z dôvodu pohlavia/rodu (násilie páchané na ženách), v spojení s porušením práva na život a zákazu neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania: Opuz proti Turecku
  • Porušenie práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života, v spojení s násilím páchaným na ženách a deťoch: Bevacqua a S. proti Bulharsku
  • Porušenie práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života, v spojení s porušením zákazu neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania (v dôsledku sterilizácie bez úplného a informovaného súhlasu): V. C. proti Slovensku
  • Porušenie práva na slobodu prejavu a práva slobodne sa zhromažďovať, v spojení s presadzovaním reprodukčných práv žien: Women On Waves proti Portugalsku
  • Diskriminácia z dôvodu rasy/etnickej príslušnosti (umiestňovanie a vzdelávanie rómskych detí v špeciálnych školách), v spojení s porušením práva na vzdelanie: Horváth a Kiss proti Maďarsku
  • Diskriminácia z dôvodu rasy/etnickej príslušnosti (umiestňovanie a vzdelávanie rómskych detí v špeciálnych školách), v spojení s porušením práva na vzdelanie a práva na spravodlivé súdne konanie: Oršuš a ďalší proti Chorvátsku
  • Diskriminácia na základe zdravotného stavu, v spojení s právom na rešpektovanie súkromného a rodinného života (rozdielne zaobchádzanie s HIV pozitívnym cudzincom pri vybavovaní žiadosti o dočasný pobyt): Kiyutin proti Rusku