Archív

Diskriminačné správanie alebo ČO SA DEJE?

Diskriminačné správanie môže mať viacero foriem, ktoré sú opísané v antidiskriminačnom zákone:

Priama diskriminácia
K priamej diskriminácii z dôvodu sexuálnej orientácie dochádza, keď niekto s človekom zaobchádza menej priaznivo len pre jeho sexuálnu orientáciu. Mohol by to byť napríklad riaditeľ školy, ktorý by prepustil učiteľa len preto, že je gej.

Nepriama diskriminácia
Môže to byť nejaký predpis, rozhodnutie, pokyn alebo aj zaužívaný postup, ktorý bez objektívnej príčiny znevýhodňuje nejakého človeka alebo určitú skupinu ľudí, hoci na prvý pohľad nie je proti nikomu namierený. Môže to byť napríklad nemožnosť oficiálne ostať opatrovať v chorobe svojho partnera/partnerku ako člena rodiny, prípadne jeho/jej dieťa.

Obťažovanie
Podľa slovenského antidiskriminačného zákona je jednou z foriem diskriminácie aj obťažovanie. O obťažovaní hovoríme vtedy, keď niekto s človekom zaobchádza nepríjemne, urážlivo, ponižujúco, lebo má nad ním moc alebo právomoci rozhodnúť o veciach dôležitých pre jeho život. Príkladom môže byť ponižujúce zaobchádzanie s gejom či lesbou, napríklad odmietanie zdieľania spoločných šatní, ohováranie pred nadriadenými ap. Správanie zapríčinené predsudkami a netoleranciou tak prechádza do jednej z foriem diskriminácie.

Pokyn a nabádanie na diskrimináciuneoprávnený postih
Zákon postihuje aj pokyn a nabádanie na diskrimináciu. Je teda protiprávne niekomu prikazovať, aby iného diskriminoval, alebo ho na takéto správanie nahovárať. Takisto zákon chráni pred neoprávneným postihom (potrestaním) toho, kto sa sťažuje na diskrimináciu na kompetentných miestach alebo sa obráti na súd so žalobou, prípadne svedčí v prospech niekoho, kto bol diskriminovaný. Ak by sa teda geja alebo lesby zastal kolega/kolegyňa a dosvedčil by na súde, že s ním/s ňou zaobchádzali v práci diskriminačne, a za to by mu napríklad znížili prémie, ide zo strany firmy opäť o protiprávne konanie zakázané antidiskriminačným zákonom.