Archív

Riešenie alebo ČO ROBIŤ?

Ak máte dôvody myslieť si, že ste sa stali obeťou diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie, môžete sa domáhať svojich práv na súde. Antidiskriminačný zákon ustanovuje, že na konanie pred súdom sa vzťahuje Občiansky súdny poriadok. Ak súd rozhodne vo váš neprospech, môžete sa odvolať na súde vyššieho stupňa. Predtým, ako sa rozhodnete riešiť váš problém súdnou cestou, je vhodné poradiť sa s právnikom. Môžete sa prípadne obrátiť so žiadosťou o pomoc na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré je zo zákona povinné poskytovať právnu pomoc obetiam diskriminácie. Tiež môžete osloviť niektorú mimovládnu organizáciu, ktorá sa špecializuje v oblasti antidiskriminácie alebo ochrany ľudských práv. Takáto organizácia vás môže zastupovať aj pred súdom (napr. združenie Občan a demokracia).

Ak sa rozhodnete neriešiť váš prípad súdnou cestou, alebo sa najprv rozhodnete hľadať iné spôsoby riešenia, môžete využiť ďalšie zákonné cesty ochrany pred diskrimináciou. Napríklad môžete osloviť niektoré štátne kontrolné orgány (ako napríklad inšpektoráty Slovenskej obchodnej inšpekcie, inšpektoráty práce), podaťsťažnosť na orgány verejnej správy, prípadne môžete oznámiť na polícii spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Ak vás diskriminuje orgán verejnej správy (napr. samospráva, VÚC), môžete napísať verejnému ochrancovi práv (ombudsmanovi). Tiež sa môžete rozhodnúť využiť služby mediátora či mediátorky. Sú to profesionáli/profesionálky, ktorí/ktoré riešia spor mimosúdnou cestou za účasti oboch strán. Tieto prostriedky často pomáhajú dosiahnuť nápravu a celý proces býva neporovnateľne kratší ako konanie na súde.

Ak by sa ukázalo, že rozhodnutie súdu alebo orgánu verejnej správy bolo diskriminujúce, alebo ak rozhodli na základe zákona či iného predpisu, ktorý bol diskriminačný, môžete sa obrátiť aj na ústavný súd. Predtým však musíte vyčerpať všetky dostupné opravné prostriedky a vašu sťažnosť musíte podať do dvoch mesiacov od posledného rozhodnutia, na ktoré sa sťažujete.

Ak ste vyčerpali všetky možnosti v rámci slovenského právneho systému a váš problém sa týka diskriminácie pri uplatňovaní základných práv a slobôd, môžete podať sťažnosť naEurópsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu (ak bol porušený Európsky dohovor), aleboVýbor pre ľudské práva OSN v Ženeve (ak bol porušený Pakt). Výsledkom môže byť rozsudok záväzný pre orgány SR (v prípade Európskeho súdu) alebo rozhodnutie, ktoré sa SR takisto zaviazala rešpektovať (v prípade Výboru pre ľudské práva).

Ak sa váš prípad týka porušenia práva Európskej únie, v niektorých prípadoch sa môže dostať až na Súdny dvor Európskych spoločenstiev, ktorý dohliada na dodržiavanie európskeho práva. V drvivej väčšine prípadov sa však na tento súd nie je možné obrátiť priamo, ale iba prostredníctvom niektorého zo slovenských súdov. Na Súdny dvor ES sa jednotlivci a jednotlivkyne priamo obracajú iba vtedy, ak ho žiadajú o preskúmanie nejakého o nich vydaného rozhodnutia, ktoré urobil iný orgán únie. Inak sa naň môžu dostať napríklad, ak sa na slovenskom súde domáhajú ochrany pred diskrimináciou, ktorá im vyplýva z práva EÚ, a ktorá ale nie je dostatočne odzrkadlená v slovenských zákonoch. Vtedy sa súd, ktorý o danom prípade rozhoduje, môže obrátiť na Súdny dvor ES.

Ak máte záujem získať viac informácií o možnostiach právnej ochrany, ale aj o formách diskriminácie či o diskriminácii z iných dôvodov než z dôvodu sexuálnej orientácie, môžete si ich vyhľadať na ďalších stránkach portálu DISKRIMINACIA.SK alebo v texte publikácie právničky Janky Debrecéniovej Čo (ne)vieme o diskriminácii (pdf, 302 KB).