Archív

Právny rámec alebo ČO NA TO ZÁKON?

Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľé a nezrušiteľné. Na území Slovenska sa ústavou zaručujú všetkým jednotlivcom a jednotlivkyniam bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru, politické zmýšľanie, sociálny pôvod, príslušnosť k etnickej skupine, majetok, rod a ďalšie.

Slovenský ústavný súd vo svojom rozhodnutí z roku 2006 potvrdil, že aj sexuálna orientácia patrí k ústavne ustanoveným charakteristikám, na základe ktorých je diskriminácia neprípustná.

Na efektívne uplatňovanie niektorých práv však nestačí garancia, že štáty do nich nebudú zasahovať. Na to, aby si mnohé z týchto práv občania a občianky či iné osoby žijúce na území štátu mohli uplatňovať, musí štát prostredníctvom svojich zákonov vytvoriť jasné pravidlá, ktoré vymedzujú spôsob, akým sa jednotlivé práva dajú reálne uplatniť v praxi.

Gejovia a lesby, prípadne bisexuáli a bisexuálky žijúce v partnerských zväzkoch s osobami rovnakého pohlavia, nemajú nijakú možnosť inštitucionalizovať svoje životné partnerstvá a požívať tak zákonnú ochranu svojho rodinného života, ktorá by bola pre nich a pre ne relatívne postačujúca. Deje sa tak napriek tomu, že formálne im je garantované ústavné právo na rovnosť v právach a že sexuálna orientácia je už v súčasnosti bez akýchkoľvek pochybností považovaná za ústavne zakotvený dôvod zákazu diskriminácie.

V niektorých právnych predpisoch – najmä v antidiskriminačnom zákone – je už diskriminácia z dôvodu sexuálnej orientácie vyslovene zakázaná.

O to nepochopiteľnejšia je absencia ochrany práva jednotlivcov a jednotlivkýň na súkromie a na rodinný život. Takáto legislatíva vysiela spoločnosti signál, že gejovia a lesby nie sú dostatočne kompetentní a kompetentné na to, aby si sami a samy vedeli formátovať svoje najintímnejšie vzťahy a aby vo svojom súkromí žili život, aký si predstavujú. Takéto vnímanie je v absolútnom rozpore s ústavne zakotveným právom každej osoby na rovnosť v jej dôstojnosti.