Archív

Odkazy alebo KDE HĽADAŤ INFORMÁCIE?

Právne predpisy, publikácie a iné zdroje

Právne predpisy:

  • Ústava Slovenskej republiky (zákon č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z.z., ústavného zákona č. 9/1999 Z.z. a ústavného zákona č. 90/2001 Z.z.)
  • Ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd
  • Zákon NR SR č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov
  • Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (1950) v znení Protokolu č. 11, s Dodatkovým protokolom a protokolmi č. 4, 6, 7, 12 a 13.
  • Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (2007)
  • Smernica Rady č. 2000/78, ktorou sa ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní

Publikácie:

  • Aktivisti a obhajcovia práv zdravotne postihnutých. Tréningová príručka. Bratislava, NROZP, SNSĽP 2006.
  • Diskriminácia osôb so zdravotným postihnutím. Vybrané prípadové štúdie Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Bratislava, SNSĽP 2006.
  • Mamojka, B. (ed.): Legislatíva a prax v oblasti zdravotného postihnutia. Bratislava, NROZP 2005.

Iné zdroje:

Národná rada občanov so zravotným postihnutím v SR
Vajnorská 1
831 04 Bratislava
www.nrozp.sk

Organizácie NROZP v SR:

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR

Liga proti reumatizmu na Slovensku

Organizácia muskulárnych dystrofikov SR

Premeny – Asociácia pacientov a pacientskych organizácií pre duševné zdravie

Slovenské hemofilické združenie

Slovenský zväz sclerosis multiplex

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Slovenský zväz telesne postihnutých

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike

Združenie nevidiacej a slabozrakej mládeže

Zväz diabetikov SR

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR

Pozorovatelia NROZP v SR:

Asociácia nepočujúcich Slovenska – ANEPS

Asociácia organizácií sluchovo postihnutých v Slovenskej republike – AOSP

Liga za duševné zdravie SR

Medzinárodné zdroje:

Európske fórum zdravotného postihnutia
39-41, Rue du Commerce
1000 – Brussels
Belgium
www.edf-feph.org


Sprievodca vyhľadávaním na stránkach inštitúcií OSN ochraňujúcich ľudské práva
 (v angl. jazyku)
United Nations Dag Hammarskjold Library: Research guide