Archív

Spôsoby diskriminácie alebo AKO SA TO DEJE?

Diskriminácia prostredníctvom aktívnej činnosti

Diskriminovať môže štát alebo súkromná či právnická osoba tým, že urobia konkrétne kroky, ktoré znevýhodňujú ľudí so zdravotným postihnutím. Ak firma neprijme do zamestnania uchádzača/uchádzačku len preto, že napr. má postihnutie zraku, hoci lepšie spĺňa rovnaké požiadavky na danú prácu ako jeho protikandidát/ka bez postihnutia, a pre výkon danej práce sa objaktívne nevyžaduje 100 percentný zrak, svojím konaním sa dopúšťa diskriminácie. V danej situácii má podľa európskeho práva zamestnávateľ/zamestnávateľka povinnosť uskutočniť primerané úpravy, t.j. nainštalovať pomôcky pre ľudí so zrakovým postihnutím na prácu s počítačom, zmeniť formu odovzdávania informácií a pokynov na pracovisku z písomnej na ústnu či hlasovú, apod. Osoby so zdravotným postihnutím bývajú diskriminované aj z „estetických“ dôvodov, ako to bolo v prípade mladej ženy so zrakovým postihnutím, ktorá nedostala miesto recepčnej vo veľkej firme s odôvodnením, že na daný post nevyzerá dostatočne reprezentačne.

Diskriminácia prostredníctvom nečinnosti

Štát alebo iné subjekty však môžu diskriminovať aj svojou nečinnosťou. Ak napríklad štátne orgány nezasahujú vtedy, keď treba ochrániť práva či slobody ľudí so zdravotným postihnutím. Napríklad vtedy, keď organizácie na ochranu ľudských práv upozorňujú na ponižujúce zaobchádzanie a porušovanie ľudských práv ľudí v ústavoch pre ľudí s mentálnym postihnutím, či v psychiatrických nemocniciach (napr. právo na súkromie a rešpektovanie tajnosti korešpondencie, zákaz neľudského zaobchádzania, rešpektovanie osobnej slobody, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, právo vlastniť majetok, apod.), čo sa často deje s tichým súhlasom rodinných príslušníkov. Ak kompetentné štátne orgány tieto prípady neprešetrujú a nevykonajú zodpovedajúce kroky smerujúce k objasneniu a k potrebnej náprave, je dôvod hovoriť o diskriminácii týchto ľudí, keďže štát zlyháva pri ochrane ich ľudských práv a ľudskej dôstojnosti.

Viacnásobná diskriminácia

Diskriminácia z dôvodu zdravotného postihnutia ide často ruka v ruke s diskrimináciou z iného dôvodu popísaného na tejto webstránke. Medzi osobitne zraniteľné skupiny so zdravotným postihnutím patria ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím. Osoh zo spoločenských zmien, ktoré sa týkajú životných podmienok ľudí so zdravotným postihnutím nie je rovnomerne delený medzi mužov a ženy so zdravotným postihnutím. Dôkazom sú napr. rozdielne platové podmienky pre mužov a ženy, slabá ochrana žien so zdravotným postihnutím pred násilím a zlým zaobchádzaním, chýbajúce opatrenia v oblasti podpory rodičovstva, rodinného života, sexuálneho zdravia. Ženy so zdravotným postihnutím majú väčšie problémy ako muži s rovnakým postihnutím pri presadzovaní sa v rámci prípravy na povolanie, pracovný, politický a verejný život.

Deti a mladí ľudia so zdravotným postihnutím ako aj starší ľudia zo zdravotným postihnutím bývajú často diskriminovaní z dôvodu veku. Táto viacnásobná diskriminácia býva práve dôsledkom ich zraniteľnosti a slabej schopnosti a možností brániť sa.

Osoby so zdravotným postihnutím zastúpené v menšinách – najmä v medzi príslušníkmi a príslušníčkami rómskeho etnika a medzi migrantami/migrantkami. Tu sa znevýhodnenia z dôvodu rasy či sociálneho postavenia kombinujú so zdravotným postihnutím. Dôsledkom je často takmer nulová šanca získať vzdelanie a akékoľvek zamestnanie. Za tým ide odkázanosť na pomoc iných, chudoba, život na okraji spoločnosti.

Mimoriadne zraniteľnou skupinou sú osoby so zdravotným postihnutím s vysokým stupňom odkázanosti na pomoc inej osoby, či už je to zlé zaobchádzanie v rámci rodiny, alebo v inštitúciách poskytujúcich starostlivosť mimo okruhu svojej rodiny a komunity. O dodržiavanie práv takto viacnásobne diskriminovaných osôb by sa mali mimoriadne zaujímať štátne kontrolné orgány, ako aj mimovládne organizácie, keďže ide o ľudí, ktorí si sami len málokedy dokážu pomôcť. Pravdou je tiež, že úroveň dodržiavania ľudských práv v štáte sa najlepšie hodnotí práve podľa toho, ako sme schopní rešpektovať a presadzovať práva tých najslabších členov/členiek spoločnosti.